Integracja danych geologiczno-złożowych systemów węglowodorowych Polski – ukończono 3 etap ciągłego zadania psg

Pod koniec czerwca 2023 r. zakończono prace w ramach kolejnego obszaru zadania pt. „Integracja danych geologiczno-złożowych dotyczących systemów węglowodorowych Polski, ich uzupełnienie i analiza w kontekście bezpieczeństwa energetycznego – zadanie ciągłe PSG – Obszar nr 3”.

Obszar ten położony jest w południowo-wschodniej części strefy tektonicznej Koszalin – Chojnice (17 bloków koncesyjnych dla węglowodorów), rejonu geologicznego o potencjalnie dużej perspektywiczności dla odkrycia nowych złóż węglowodorów. Trzeci etap zadania obejmował analizę zintegrowanych danych w ilości 972 profili sejsmicznych 2D (łączna długość 52874,73 km), 12 zdjęć sejsmicznych 3D (powierzchnia 3327,69 km2).

Ponadto w czasie realizacji zadania zweryfikowano dane stratygraficzne, trajektorie otworów pomiary geofizyczne oraz próby złożowe i objawy węglowodorów z 233 otworów wiertniczych (łączna długość 590,834 kmb), uzupełniono i wprowadzono do systemu interpretacyjnego 106 map stropów horyzontów sejsmo - geologicznych przekształconych z formy analogowej w cyfrową, pochodzących z 19 opracowań geofizycznych. Wykonano także ponowną interpretację materiałów sejsmicznych 2D i 3D na całym opracowywanym obszarze.

Model strukturalny obszaru nr 3 wykonany w ramach zadania "Integracja danych geologiczno-złożowych dotyczących systemów węglowodorowych Polski, ich uzupełnienie i analiza w kontekście bezpieczeństwa energetycznego – zadanie ciągłe PSG – Obszar nr 3"

Model strukturalny obszaru nr 3 wykonany w ramach zadania "Integracja..."

W efekcie przeprowadzonych prac uzyskano spójny i trójwymiarowy obraz budowy wgłębnej strefy Koszalin – Chojnice, wykonano model strukturalny i modele parametryczne (PHIT, VSH i TOC) dla całości obszaru. Dokonano również weryfikacji jakości cyfrowych danych sejsmicznych i oceniono możliwości reprocessingowe tych danych wskazując na potrzebę poddania temu procesowi materiałów z południowej części obszaru wyłączając jednak z tej grupy profile, które dokumentują wysad solny Damasławek.

Jeden z przekrojów przez model (SW-NE) pokazujący zróżnicowanie tektoniczne i miąższościowe opracowanego obszaru

Jeden z przekrojów przez model (SW-NE) pokazujący zróżnicowanie tektoniczne i miąższościowe opracowanego obszaru

Trójwymiarowy model uskokowy uzyskany dla obszaru nr 3

Trójwymiarowy model uskokowy uzyskany dla obszaru nr 3

Model parametryczny porowatości całkowitej (PHIT)

Model parametryczny porowatości całkowitej (PHIT)

Model parametryczny zailenia (VSH)

Model parametryczny zailenia (VSH)

Zintegrowane dane geologiczno-złożowe obejmujące dotychczas zrealizowane obszary badawcze 1, 2, 3 zostaną wykorzystane w innych zadaniach tworzonych w ramach zadań służby geologicznej takich jak:

  • „Modelowanie budowy geologicznej basenów sedymentacyjnych Polski – model budowy geologicznej Niecki Szczecińskiej – zadanie ciągłe psg”,
  • „Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych”,
  • „Geośrodowiskowe uwarunkowania wykorzystania energii wód termalnych na obszarze niecki mogileńsko-łódzkiej z uwzględnieniem oddziaływania eksploatacji na użytkowe poziomy wodonośne”,
  • „Regionalna analiza wybranych struktur geologicznych w celu uzyskania synergii w poszukiwaniach złóż węglowodorów, wykorzystaniu energii geotermalnej, podziemnym magazynowaniu substancji i składowaniu CO2 w górotworze - etap II: wskazanie stref i struktur perspektywicznych oraz oszacowanie perspektywicznych zasobów złóż węglowodorów północno-zachodniej części Niżu Polskiego”,
  • „Ramowy model 3D budowy geologicznej Polski jako podstawa nowoczesnej, cyfrowej kartografii geologicznej”.

Korzystanie z wyników zakończonego właśnie opracowania w tak wielu zadaniach prowadzonych przez służbę geologiczną kraju cieszy autorów, ale także potwierdza potrzebę kontynuacji zadania „Integracja …” dla kolejnych obszarów naszego kraju - co jest planowane.