Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w listopadzie 2023 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 30 listopada 2023 r.

Niepewność długookresowej prognozy sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej powoduje, że prognozę zmian położenia zwierciadła wody podziemnej przedstawia się w zależności od wielkości zasilania wód podziemnych według dwóch scenariuszy przy założeniu, że:

  • w prognozowanym okresie suma opadów atmosferycznych będzie wyższa od średniej wieloletniej i temperatury powietrza będą sprzyjały infiltracji wód opadowych do warstwy wodonośnej – scenariusz A, korzystny dla gospodarki wodnej,

  • w prognozowanym okresie suma opadów atmosferycznych będzie niższa od średniej wieloletniej i/lub temperatury powietrza nie będą sprzyjały infiltracji wód opadowych do warstwy wodonośnej – scenariusz B, niekorzystny dla gospodarki wodnej.

Prognozę zmian zasobów i zagrożeń wód podziemnych przedstawia się wyłącznie dla scenariusza B.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz, zgodnie ze scenariuszem B, w listopadzie 2023 r. w obrębie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podlaskiego i dolnośląskiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Lokalnie takie obniżenia zwierciadła mogą mieć miejsce również na innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwach: łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim.

grafika ilustracyjna

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu stan rezerw zasobów zmiennych na przeważającym obszarze kraju kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie (wskaźnik Rz większy niż 1).

Tym niemniej, głównie w północnej i centralnej części Polski stan rezerw w pewnych regionach może być niższy, a nawet obniżyć się do zera.

W szczególności brak zasobów, w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych, może mieć miejsce na znacznych obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz w zachodniej części województwa podlaskiego. Ponadto może dochodzić do niego również na innych niż wymienione obszarach, jednak wówczas skala zjawiska będzie znacząco mniejsza – ograniczona do lokalnych zdarzeń.

W szczególności, jak wskazuje prognoza, lokalny brak rezerw może występować głównie w województwach: lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim.

grafika ilustracyjna

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w listopadzie 2023 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

Prognozę zagrożenia wód podziemnych opracowano dla scenariusza B - mniej korzystnego dla gospodarki wodnej. 

Według tego wariantu w listopadzie 2023 r. prognozuje się możliwość występowania niżówki hydrogeologicznej na znacznych obszarach województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego oraz mazowieckiego, podlaskiego (głównie w części północnej i zachodniej) i dolnośląskiego (głównie północnowschodnia i północno-zachodnia część).

Na pozostałym obszarze kraju przewiduje się, że zjawisko to, jeśli wystąpi, to będzie miało charakter wyłącznie lokalny.

W szczególności w najbliższych tygodniach niżówki hydrogeologiczne o ograniczonym do lokalnego zasięgu mogą wystąpić m.in. w obrębie województw: łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

grafika ilustracyjna

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w listopadzie 2023 r. według scenariusza B

W związku z prognozowaną sytuacją hydrogeologiczną Państwowa Służba Hydrogeologiczna utrzymuje w mocy Ostrzeżenie nr 7/2023, zgodnie z którym w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubuskim, podlaskim i dolnośląskim obowiązuje stan zagrożenia hydrogeologicznego.

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.11.2023 - 30.11.2023

grafika ilustracyjna


Prognoza i ostrzeżenie nr 7/2023 publikowane są na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej pod adresem: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

Aktualizacja prognozy planowana jest na koniec listopada 2023 r.