Kolejne dwie osoby ze stopniem doktorskim w PIG-PIB!

Z przyjemnością informujemy, że w drugim półroczu 2023 roku dwie pracownice Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB uzyskały stopień doktora. Są to: dr inż. Kinga Bobek z Pracowni Tektoniki i Geofizyki w Zakładzie Geologii Regionalnej i dr Paulina Kostrz-Sikora z Zakładu Geologii Środowiskowej.

Dr inż. Kinga Bobek

Kinga Bobek uzyskała stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku decyzją Rady Naukowej PIG-PIB z dnia 30 października 2023 roku.

Głównym założeniem prac przedstawionych w rozprawie doktorskiej zatytułowanej “Characteristics of serial fractures distribution in mechanically stratified shale complexes based on borehole data analysis from the Baltic Basin, Poland” było jak najwierniejsze scharakteryzowanie sieci spękań ciosowych występujących w niekonwencjonalnych złożach łupkowych, gdzie stanowią one naturalną ścieżkę dla przepływu węglowodorów oraz wpływają na zachowanie indukowanych szczelin hydraulicznych.

Ze względu na brak rozwiązań komercyjnych, które byłyby odpowiednio przystosowane do analizy seryjnych spękań ciosowych, w ramach prowadzonych badań opracowane i wdrożone zostały nowe sposoby analizy statystycznej sieci spękań, takie jak: metoda wyróżniania spękań ciosowych widocznych w rdzeniu wiertnicznym i w obrazie skanera miroopornościowego, algorytm do konstrukcji ważonych diagramów rozetowych uwzględniający np. wysokość spękań lub aperturę żył oraz algorytm do konstrukcji profili intensywności zeszczelinowania z uwzględnieniem wysokości spękań ciosowych. Wymienione algorytmy zostały zaimplementowane w postaci autorskich pakietów kodu w językach MatLab i Python.

Dane zebrane z rdzeni wiertnicznych i obrazów skanera miroopornościowego XRMI oraz przeprowadzona analiza statystyczna sieci spękań w otworach zlokalizowanych na Pomorzu, a także w odsłonięciach z południowej Szwecji pozwoliła na potwierdzenie regionalnego zasięgu rozpoznanego systemu spękań ciosowych oraz na odtworzenie historii tektonicznej analizowanego Basenu Bałtyckiego.

Promotorem rozprawy był dr hab. Marek Jarosiński, prof. instytutu z PIG-PIB.

Dr inż. Kinga Bobek

Dr inż. Kinga Bobek

Kinga Bobek ukończyła studia magisterskie w 2014 r. na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Górnictwo i Geologia. Pracę w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB podjęła w 2015 r., realizując zadania w ramach projektu ShaleMech („Zintegrowane badania geomechaniczne w celu intensyfikacji wydobycia gazu z łupkowych formacji Pomorza”).

Obecnie zajmuje się głównie tworzeniem kolejnych rozwiązań i oprogramowania do analizy danych geologicznych oraz badaniami nad możliwościami wykorzystania uczenia maszynowego w geologii i geofizyce.

Bierze udział w licznych projektach prowadzonych w ramach zadań służby geologicznej, projektach unijnych oraz projektach badawczych, gdzie zajmuje się głównie analizą danych geofizyki otworowej, geomechaniką i geodynamiką. Jest współautorką siedmiu artykułów naukowych, kilkunastu materiałów konferencyjnych i innych opracowań.

Dr Paulina Kostrz-Sikora

Paulina Kostrz-Sikora uzyskała stopień doktora nauk o Ziemi i środowisku decyzją Rady Naukowej PIG-PIB z dnia 30 października 2023 r.

Głównym celem jej rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Studium zawartości pierwiastków śladowych oraz ziem rzadkich w osadach ściekowych wybranych oczyszczalni ścieków w Polsce” było przede wszystkim rozszerzenie wiadomości na temat występowania pierwiastków śladowych w osadach ściekowych, a także dostarczenie danych o występowaniu REE w osadach pochodzących ze zróżnicowanych, w tym pod względem rodzajów oczyszczanych ścieków, oczyszczalni.

Cele szczegółowe rozprawy obejmowały porównanie zróżnicowania zawartości pierwiastków śladowych oraz REE w osadach ściekowych wytwarzanych w instalacjach komunalnych i zakładowych, ocenę zanieczyszczenia osadów ściekowych pierwiastkami śladowymi i REE na podstawie wartości ich wskaźników geoakumulacji Igeo, opracowanie normalizacji uzyskanych wyników REE względem skał osadowych oraz gleb i podglebia z obszaru Polski i omówienie wzbogacenia/zubożenia osadów ściekowych w tę grupę pierwiastków, a także określenie zależności między oznaczonymi pierwiastkami w komunalnych i przemysłowych osadach ściekowych.

Promotorem pracy był dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. instytutu z PIG-PIB, zaś promotorem pomocniczym dr inż. Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej.

Zgodnie z Uchwałą 7/X/2023 Rady Naukowej PIG-PIB z dnia 30 października 2023 r. rozprawę doktorską Pauliny Kostrz-Sikory uznano za wyróżniającą.

Dr Paulina kostrz sikora

Dr Paulina Kostrz-Sikora

Paulina Kostrz-Sikora ukończyła studia na Wydziale Geologii UW, w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, uzyskując w 2003 r. dyplom magistra na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Drągowskiego i dr Beaty Łuczak-Wilamowskiej zatytułowanej „Ocena stanu środowiska w rejonie oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie”. Swoje wykształcenie uzupełniła w latach 2006-2007 w trakcie Podyplomowego Studium Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę w Państwowym Instytucie Geologicznym rozpoczęła w 2003 r.

Od samego początku uczestniczyła w tworzeniu wymaganych prawem dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami dla organów administracji rządowej i samorządowej. Jej dorobek zawodowy obejmuje również dokumenty koncepcyjne oraz prace związane z identyfikacją zagrożeń antropogenicznych. Uczestniczyła m.in. w przygotowaniu projektu robót geologicznych na strukturze solnej Damasławek w kierunku jej wykorzystania jako magazynu węglowodorów, współodpowiadając na problematykę geośrodowiskową projektu. Była członkiem zespołu wykonującego na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska inwentaryzację zamkniętych i opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które wywierają negatywny wpływ na środowisko, a także brała udział w pracach dotyczących wypełnienia zasady samowystarczalności przy przywozie do Polski odpadów komunalnych i komunalnopodobnych.

Paulina Kostrz-Sikora jest członkiem Zespołu Koordynacyjnego Mapy Geośrodowiskowej Polski, a także współautorką wielu opracowań w zakresie kartografii (arkusze MGśP, Metodyka wykonania monitoringu odkrywkowej eksploatacji kopalin, 2019). Od 2016 r. (z około roczną przerwą) pełni funkcję Sekretarza Komisji Opracowań Geologicznych.

Obu Paniom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!