Czasopismo Geological Quarterly z nowym redaktorem naczelnym

"Geological Quarterly" ma nowego redaktora naczelnego. Decyzją dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB został nim dr hab. Piotr Szrek. Pokieruje czasopismem przez kolejne cztery lata.

Nowy redaktor naczelny – dr hab. Piotr Szrek jest obecnie zastępcą dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju oraz Sekretarzem Naukowym Instytutu. W przeszłości kierował też Muzeum Geologicznym PIG-PIB.  

Piotr Szrek prowadzi aktywną współpracę naukową, zarówno krajową, jak i zagraniczną. Był wykonawcą oraz kierownikiem grantów naukowych, finansowanych przez ministerstwo do spraw nauki oraz Narodowe Centrum Nauki. Realizował także granty finansowane ze środków zagranicznych (m.in. National Geographic Society) oraz granty wewnętrzne, realizowane w ramach działalności statutowej PIG-PIB.

Był uczestnikiem oraz współorganizatorem licznych konferencji i sympozjów krajowych oraz zagranicznych o tematyce geologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem paleontologii. W latach 2009-2012 był członkiem komitetu sterującego Scientific Collections International i do dziś kontynuuje współpracę w ramach Global Registry of Scientific Collections International. Kilkukrotnie brał udział w pracach dotyczących koordynacji i zarządzania naukowymi kolekcjami przyrodniczymi na świecie.

Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych, w tym ponad 30 recenzowanych, w renomowanych czasopismach naukowych (z czego większość jest indeksowanych na liście JCR). Regularnie recenzuje też prace dla czasopism naukowych.

dr hab. Piotr Szrek

Dr hab. Piotr Szrek

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, związanych z aktywnością naukową, w tym m.in. nagrodą specjalną Prezesa Rady Ministrów oraz nagrodą Traveller przyznaną przez National Geographic Polska.

Głównym przedmiotem naukowych zainteresowań dr. hab. Piotra Szreka jest paleontologia kręgowców związana z Górami Świętokrzyskimi, a także skamieniałości śladowe, gleby kopalne, procesy z zakresu paleoekologii i ewolucji na pograniczu woda-ląd.

"Geological Quarterly" jest flagowym anglojęzycznym czasopismem Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, ukazującym się od 1957 roku. Wydawnictwo jest obecnie wiodącym czasopismem nauk o Ziemi w Polsce. Pełni również rolę międzynarodowego forum wymiany informacji i idei na ważne tematy geologiczne w skali Polski, Europy i świata. Na jego łamach omawiane są wszystkie aspekty nauk o Ziemi i nauk pokrewnych, a także uniwersalne tematy regionalne.

Zobacz: strona internetowa "Geological Quarterly"

Od 2003 roku kwartalnik jest uwzględniony w bazie danych Science Citation Index Expanded, włącznie z Web of Science, Research Alert, Current Contents/Physical, Chemical & Earth Sciences, American Geological Institute/Bibliography and Index of Geology, Elsevier/GeoAbstracts, Geobase oraz BIOSIS UK/Zoological Records, a jego IF od kilku lat przekracza 1.

Wydawcą "Geological Quarterly" jest Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.