Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej - październik 2023

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 31 października 2023 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym o zwierciadle swobodnym

W październiku 2023 r. prawie na całym obszarze kraju odnotowano niższe położenie zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym (ppw) w stosunku do stanu z września 2023 r. Dotyczyło to większości poddanych analizie punktów obserwacyjnych (ponad 73% - wzrost o 2% w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca). Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych najczęściej mieściły się w przedziałach od 0 do 0,1 m (53% punktów obserwacyjnych) oraz od 0,1 do 0,25 m (16%).

Wzrost średniego poziomu wód podziemnych nastąpił w tym czasie głównie w południowej oraz południowo-wschodniej Polsce i przeważnie miał charakter lokalny. Wyższe położenie zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym w stosunku do średniego stanu z poprzedniego miesiąca odnotowane zostało w przypadku ponad 21% poddanych analizie punktów obserwacyjnych (tj. o około 3% mniej w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca). Podniesienia średniego poziomu wód podziemnych były stosunkowo niewielkie i mieściły się w większości przypadków w przedziałach: 0 do 0,1 m (17% punktów) i 0,1 do 0,25 m (3% punktów).

W przypadku niemal 6% punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym we wrześniu 2023r.

grafika ilustracyjna 

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w październiku 2023 r.

Analiza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych o charakterze swobodnym w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca została wykonana na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w 201 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, ujmujących pierwszy poziom wodonośny (ppw).

Zmiany zasobów wód podziemnych

W październiku 2023 r., podobnie jak w poprzednim miesiącu, w większości analizowanych punktów obserwacyjnych (ponad 82%) średni poziom wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym wskazywał na brak zagrożenia stanu rezerw zasobów w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Oznacza to, że wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym na przeważającym obszarze kraju nadal utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę.

Punkty obserwacyjne, w których poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego znajdował się poniżej granicy odpowiadającej środkowi przedziału SNO-NNG, co oznacza wystąpienie zagrożenia dla użytkowania wód podziemnych, stanowiły około 18% ogólnej liczby punktów objętych analizą. W tej grupie ponad 11% stanowiły punkty, w których zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG (wzrost o 2% w stosunku do po-przedniego miesiąca).

Brak rezerw zasobów wód podziemnych został odnotowany w miejscowościach: Rogóźno (województwo kujawsko-pomorskie), Sulejów (województwo łódzkie), Białobrzegi, Łęg Starościński, Parciaki Stacja i Sypniewo (województwo mazowieckie), Łysomiczki, Maszewko, Miechucino i Rzeczenica (województwo pomorskie), Kobułty, Kośmidry, Muszaki i Zieleniec (województwo warmińsko-mazurskie), Czachurki (województwo wielkopolskie) oraz Czaplinek, Gądno, Międzyzdroje i Turowo (województwo zachodniopomorskie).

grafika ilustracyjna 

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w październiku 2023 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Analiza stanu rezerw zmiennych zasobów wód podziemnych została wykonana na podstawie wyników pomiarów położenia swobodnego zwierciadła wody w 168 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W październiku 2023 r. na znacznych obszarach w północnej i centralnej części Polski utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Niżówka hydrogeologiczna obejmowała swym zasięgiem część obszarów województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz niewielkie obszary w granicach województw lubuskiego i dolnośląskiego.

W omawianym miesiącu niżówka hydrogeologiczna o charakterze regionalnym odnotowana została również na pograniczu województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego oraz w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego i południowej części województwa mazowieckiego.

Lokalne obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego wystąpiły także na obszarach województw łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

W stosunku do poprzedniego miesiąca niżówka hydrogeologiczna zwiększyła swój zasięg w obrębie województwa wielkopolskiego oraz pojawiła się w województwie dolnośląskim, na niewielkich obszarach w województwie mazowieckim oraz w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. W skali kraju poziom wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego stwierdzono w 41 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 24% punktów badanej grupy, tj. o około 2% więcej niż w poprzednim miesiącu.

W przypadku 33 punktów obserwacyjnych (tj. około 20% wszystkich analizowanych punktów) średni poziom zwierciadła wód podziemnych w październiku 2023 r. utrzymywał się w strefie między granicami stanów SNO i SNG, co oznacza, że w rejonach tych punktów w sytuacji utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, również może rozwinąć się niżówka hydrogeologiczna.

W przypadku 94 punktów obserwacyjnych, co stanowi około 56% wszystkich analizowanych punktów (w poprzednim miesiącu punkty takie stanowiły ponad 60%) swobodne zwierciadło wody podziemnej układało się w bezpiecznej strefie, tj. powyżej wartości średniej z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej dla okresu wielolecia (SNG).

grafika ilustracyjna

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w październiku 2023 r.

Analiza stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną na obszarze kraju została wykonana na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w 168 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych ujmujących pierwszy poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym.
 

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2023 r. do 31.10.2023 r.

grafika ilustracyjna