Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w styczniu 2024 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 stycznia 2024 r.

Niepewność długookresowej prognozy sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej powoduje, że prognozę zmian położenia zwierciadła wody podziemnej przedstawia się w zależności od wielkości zasilania wód podziemnych według dwóch scenariuszy przy założeniu, że:

  • w prognozowanym okresie suma opadów atmosferycznych będzie wyższa od średniej wieloletniej i temperatury powietrza będą sprzyjały infiltracji wód opadowych do warstwy wodonośnej – scenariusz A, korzystny dla gospodarki wodnej,

  • w prognozowanym okresie suma opadów atmosferycznych będzie niższa od średniej wieloletniej i/lub temperatury powietrza nie będą sprzyjały infiltracji wód opadowych do warstwy wodonośnej – scenariusz B, niekorzystny dla gospodarki wodnej.

Prognozę zmian zasobów i zagrożeń wód podziemnych przedstawia się wyłącznie dla scenariusza B.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Zgodnie ze scenariuszem B, według przeprowadzonych analiz w styczniu 2024 r. w obrębie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Lokalnie takie obniżenia zwierciadła mogą mieć również miejsce w innych rejonach kraju, w tym w szczególności w województwach: podlaskim, łódzkim i świętokrzyskim.

grafika ilustracyjna

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu stan rezerw zasobów zmiennych na przeważającym obszarze kraju kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie (wskaźnik Rz większy niż 1).

Tym niemniej, głównie w północnej części Polski, stan rezerw w pewnych regionach może być niższy, a nawet obniżyć się do zera. W szczególności brak zasobów, w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych, może mieć miejsce na znacznych obszarach województw: warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Ponadto może dochodzić do niego również na innych obszarach, jednak wówczas skala zjawiska będzie znacząco mniejsza – ograniczona do lokalnych zdarzeń. W szczególności, jak wskazuje prognoza, lokalny brak rezerw może występować głównie w województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim i łódzkim.

grafika ilustracyjna

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w styczniu 2024 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W styczniu 2024 r. prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej na znacznych obszarach województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego (głównie część północno-wschodnia) i dolnośląskiego (część północno-centralna).

Na pozostałym obszarze kraju przewiduje się, że zjawisko to, jeśli wystąpi, będzie miało charakter wyłącznie lokalny.

grafika ilustracyjna

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w styczniu 2024 r. według scenariusza B

W związku z prognozowaną sytuacją hydrogeologiczną obecnie nie ma podstaw do odwołania stanu zagrożenia hydrogeologicznego w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i dolnośląskim  (Ostrzeżenie nr 8/2023).

Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe.

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.01.2024 - 31.01.2024

grafika ilustracyjna


Prognoza i ostrzeżenie nr 8/2023 publikowane są na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej pod adresem: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

Aktualizacja prognozy planowana jest na koniec stycznia 2024 r.