Pożegnanie Profesora Ryszarda Kotlińskiego

grafika ilustracyjna

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci prof. dr hab. Ryszarda Kotlińskiego. Odszedł wieloletni pracownik Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego, wybitny naukowiec i niezwykły człowiek.

Profesor R. Kotliński ukończył studia geologiczne na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego w 1971 roku. Za swoją pracę pt. „Charakterystyka geologiczno-geochemiczna dolnocechsztyńskiej serii łupkowej z rejonu Lubina” uzyskał dyplom z wyróżnieniem. W 1978 roku uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie pracy pt. „Osady denne Ławicy Słupskiej”. Na podstawie efektów badań zebranych w pracy “Metallogenesis of The World's Ocean Against The Background of Ocean Crust Evolution” opublikowanej w Polish Geological Institute Special Papers w 1999 roku otrzymał w 2000 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi otrzymał w 2011 roku. 

Po krótkim stażu w Pracowni Badań Bałtyku w IMGiW w Gdyni podjął pracę w organizującej się placówce regionalnej Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG) w Sopocie (obecnie Oddział Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku). Należał do pionierskiej grupy polskich badaczy geologii dna Bałtyku, m.in. uczestniczył pierwszych geologicznych rejsach badawczych, był też współautorem pierwszej dokumentacji morskich złóż kruszywa naturalnego na Ławicy Słupskiej.

W latach 1980-1988 kierował Oddziałem Geologii Morza PIG. Od początku pracy w Instytucie zajmował się badaniami petrograficznymi i sedymentologicznymi osadów morskich w aspekcie poszukiwania i dokumentowania podmorskich złóż surowców okruchowych.

Niemal od początku swej działalności badawczej Profesor Kotliński uczestniczył we współpracy międzynarodowej. Równolegle z badaniami dna Bałtyku prowadził studia i badania w zakresie systematyki metalogenicznej złóż wszechoceanu, początkowo w Państwowym Instytucie Geologicznym w projekcie Intermorgeo, a po roku 1988 w międzynarodowym konsorcjum Interoceanmetal Joint Organization (IOM) z siedzibą w Szczecinie. 

W 2001 roku Profesor Ryszard Kotliński zakończył zawodowy związek z Państwowym Instytutem Geologicznym. W latach 1992-2011 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego konsorcjum Interoceanmetal Joint Organization. Od 1996 do 2011 roku aktywnie uczestniczył w pracach International Seabed Authority (ISA), był członkiem Komisji Prawno-Technicznej ISA (lata 1996-2001), Prezydentem Zgromadzenia (2008 r.) oraz ekspertem ds. opracowania modelu geologicznego złóż konkrecji polimetalicznych na Pacyfiku (lata 2003-2010).

Od roku 2004 pracę w IOM łączył z działalnością badawczo-dydaktyczną na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, kierując Zakładem Geologii Morza.

W ostatnich latach pracował nad dziełem będącym podsumowaniem Jego wieloletnich badań. Przygotował monografię pt. „Oceany w systemie przyrodniczym Ziemi”, zapraszając do składu autorskiego Profesorów A. Piestrzyńskiego, K. Szamałka i R.K. Borówkę. Dzieło życia Profesora Kotlińskiego ukaże się już po Jego odejściu.

Dziękujemy Profesorowi za wkład w rozwój Oddziału Geologii Morza PIG-PIB i rozwój nauki polskiej.

Profesor Ryszard Kotliński był osobą pełną empatii i życzliwości, o wyjątkowej, godnej naśladowania postawie etycznej. Takim zostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Profesora składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Uroczystości pożegnalne odbędą się 8 stycznia 2024 roku o godz. 13:20 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.