Udostępniamy kolejne "Profile głębokich otworów wiertniczych"

W ramach serii wydawniczej "Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego" ukazało się pięć kolejnych opracowań: Bibiela PIG 1, Czerwony Potok PIG 1, Piła 1/IG 1, Czaplinek IG 1 i Maciejowice IG 1. Według jednolitego wzoru przedstawiono m.in. wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych, mineralogicznych, petrologicznych, geochemicznych, geofizycznych czy hydrogeologicznych. "Profile..." są wydawane od 1972 roku w celu szybkiego udostępniania oryginalnych wyników badań geologicznych z wierceń.

Łącznie ukazało się 167 zeszytów serii z opracowaniami dla 263 otworów wiertniczych. Treść zeszytów udostępnionych szerokiemu gronu odbiorców oddaje aktualny stan wiedzy geologicznej, dotyczącej dobrze rdzeniowanych profili otworów, będących w wielu przypadkach reperowymi dla większości jednostek geologicznych Polski. Na tej podstawie można również określić zagadnienia jeszcze niezbadane, co pomoże wytyczyć kierunki przyszłych badań.

Seria jest opracowana według jednolitego wzoru dla obszaru całej Polski. Każdy zeszyt zawiera pakiet informacji:

 • lokalizację otworu wiertniczego,
 • parametry techniczne i wykonane badania,
 • regionalne tło geologiczne,
 • profil chronostratygraficzny,
 • profil litostratygraficzny,
 • szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny (m.in. wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych, mineralogicznych, petrologicznych i geochemicznych).

Ponadto, w zależności od przeprowadzonych analiz, opisy profili mogą zawierać:

 • wyniki badań geofizycznych i sejsmometrycznych,
 • wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych skał,
 • wyniki badań materii organicznej,
 • potencjał węglowodorowy,
 • wyniki badań strukturalnych podłoża krystalicznego,
 • opisy mineralizacji kruszcowej i jej wiek,
 • badania geochronologiczne,
 • zarys sedymentacji,
 • wyniki badań palinostratygraficznych,

  i wiele innych parametrów, oznaczanych w zależności od lokalizacji otworu i charakterystyki występujących w nim utworów.

Szczegółowe opracowanie wyników badań każdego profilu otworu wiertniczego wymaga zaangażowania szerokiego grona specjalistów z PIG-PIB reprezentujących większość działów geologii i geofizyki, a także ekspertów spoza Instytutu, którzy wykonują recenzję opracowań.

Wybrane dane z poszczególnych otworów, tj.: chronostratygrafia, litostratygrafia, opis profilu litologicznego oraz profilowania geofizyki otworowej są wprowadzane do podsystemu OTWORY w Centralnej Bazie Danych Geologicznych.

Opracowania „Profili Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego” ukazują się drukiem oraz są dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej PIG-PIB. Wydawcą serii jest Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.

Najnowsze zeszyty:

 • Profil Głębokiego Otworu Wiertniczego, zeszyt 163 (2023) – Bibiela PIG 1, redakcja naukowa Ryszard Habryn, Jolanta Pacześna, Artur Teodorski,
 • Profil Głębokiego Otworu Wiertniczego, zeszyt 164 (2023) – Czerwony Potok PIG 1, redakcja naukowa Adam Wójcicki, Dominika Sieradz,
 • Profil Głębokiego Otworu Wiertniczego, zeszyt 165 (2023) – Piła 1/IG 1, redakcja naukowa Jacek Grabowski, Krzysztof Waśkiewicz, Hubert Wierzbowski,
 • Profil Głębokiego Otworu Wiertniczego, zeszyt 166 (2023) – Czaplinek IG 1, redakcja naukowa Krzysztof Leszczyński, Andrzej Chmielewski,
 • Profil Głębokiego Otworu Wiertniczego, zeszyt 167 (2023) – Maciejowice IG 1, redakcja naukowa Maria I. Waksmundzka, Anna Becker, Krystian Wójcik.

Spis opublikowanych zeszytów >> 

Historia serii wydawniczej

Seria wydawnicza „Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego” została powołana w 1972 r. w celu udostępniania oryginalnych wyników badań profilów geologicznych z otworów wiertniczych, opracowanych kompleksowo, według jednolitego wzoru dla obszaru całej Polski.

Zeszyty 1-102 ukazały się drukiem, zeszyty 103-115 są udostępnione wyłącznie w wersji on-line na stronie internetowej PIG-PIB https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/serie-wydawnicze/profile-otworow-pig. Ich szata graficzna oraz wzór prezentacji wyników zostały wypracowane w początkowym okresie wydawania i znane są wielu geologom pod nazwą tzw.” brązowych książeczek”.

W 2007 r., po raz pierwszy w zeszycie 116 (Słupsk IG1) wprowadzono nową szatę graficzną oraz podsumowanie najważniejszych wyników, podpisy i objaśnienia figur, załączników oraz tabel zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Rozszerzono również spektrum prezentowanych wyników badań. Zmiany miały na celu podniesienie jakości wydawanych zeszytów.

Kolejnym krokiem było wprowadzenie recenzowania, po raz pierwszy dla zeszytów 128-137, które ukazały się w 2012 r.

 podstawowa wersja logo

 

Zadanie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.