Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w lutym 2024 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 29 lutego 2024 r.

Niepewność długookresowej prognozy sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej powoduje, że prognozę zmian położenia zwierciadła wody podziemnej przedstawia się w zależności od wielkości zasilania wód podziemnych według dwóch scenariuszy przy założeniu, że:

  • w prognozowanym okresie suma opadów atmosferycznych będzie wyższa od średniej wieloletniej i temperatury powietrza będą sprzyjały infiltracji wód opadowych do warstwy wodonośnej – scenariusz A, korzystny dla gospodarki wodnej,

  • w prognozowanym okresie suma opadów atmosferycznych będzie niższa od średniej wieloletniej i/lub temperatury powietrza nie będą sprzyjały infiltracji wód opadowych do warstwy wodonośnej – scenariusz B, niekorzystny dla gospodarki wodnej.

Prognozę zmian zasobów i zagrożeń wód podziemnych przedstawia się wyłącznie dla scenariusza B.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

W lutym 2024 r. w obrębie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Lokalnie takie obniżenia zwierciadła mogą mieć również miejsce w innych rejonach kraju, w tym w szczególności w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, podlaskim i dolnośląskim.

grafika ilustracyjna

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

W nadchodzącym miesiącu stan rezerw zasobów zmiennych na przeważającym obszarze kraju kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie (wskaźnik Rz większy niż 1). Tym niemniej, głównie w północnej części Polski, stan rezerw w pewnych regionach może być niższy, a nawet lokalnie obniżyć się do zera.

W szczególności brak zasobów, w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych, może mieć miejsce na obszarach województwa warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego. Jak wskazuje prognoza skala zjawiska będzie ograniczona jedynie do lokalnych zdarzeń.

grafika ilustracyjna

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w lutym 2024 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W lutym 2024 r. prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w obrębie województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Na pozostałym obszarze kraju przewiduje się, że zjawisko to, jeśli wystąpi, będzie miało charakter wyłącznie lokalny.

W związku z prognozowaną sytuacją hydrogeologiczną według scenariusza B, utrzymuje się stan zagrożenia hydrogeologicznego w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim. Jednocześnie, wobec poprawy sytuacji hydrogeologicznej, stan zagrożenia hydrogeologicznego odwołuje się dla województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego (Ostrzeżenie nr 1/2024).

grafika ilustracyjna

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w lutym 2024 r. według scenariusza B

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.02.2024 - 29.02.2024

grafika ilustracyjna


Prognoza i ostrzeżenie nr 1/2024 publikowane są na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej pod adresem: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

Aktualizacja prognozy planowana jest na koniec lutego 2024 r.