Zmiany w Radzie Naukowej PIG-PIB

W lutym 2024 r. nastąpiły zmiany w składzie osobowym Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB kadencji 2021-2025.

Główny Geolog Kraju prof. dr hab. Krzysztof Galos, działając z upoważnienia Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski odwołał ze składu Rady Naukowej PIG-PIB następujące osoby:

 • dr. hab. Mariusza Kędzierskiego,
 • dr. hab. inż. Piotra Krzywca,
 • prof. dr. hab. inż. Jana Kudełko,
 • dr hab. Joannę Kulczycką,
 • prof. dr. hab. Marka Lewandowskiego,
 • prof. dr. hab. Leszka Marynowskiego,
 • dr. hab. Piotra Sucha.

W ich miejsce Główny Geolog Kraju powołał następujące osoby:

 • prof. dr. hab. Stefana Góralczyka,
 • dr. Henryka Jacka Jezierskiego,
 • prof. dr. hab. Jana Przybyłka,
 • prof. dr. hab. Stanisława Speczika,
 • dr. Ryszarda Strzeleckiego,
 • dr hab. Magdalenę Wdowin,
 • prof. dr. hab. inż. Herberta Wirtha. 

W skład Rady Naukowej wszedł również dyrektor PIG-PIB prof. dr hab. Krzysztof Szamałek. W gremium tym zasiada nadal prof. dr hab. Stanisław Mikulski - jako przedstawiciel dyrekcji PIG-PIB.

Zmiany zaszły także w prezydium Rady. Nowym przewodniczącym został dr Henryk Jacek Jezierski.

Przewodniczącym Komisji Nauki został dr hab. Marek Jarosiński prof. instytutu, a jego zastępcą prof. dr hab. inż. Herbert Wirth. Ponadto w kład Komisji weszła również dr hab. Magdalena Wdowin.

Prof. dr hab. Stanisław Speczik został zastępcą przewodniczącego Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej, a członkiem został także prof. dr hab. Jan Przybyłek.

Zastępcą przewodniczącej Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej jest obecnie dr Ryszard Strzelecki.

Aktualny skład Rady Naukowej znajduje się na stronie https://www.pgi.gov.pl/o-instytucie-geologicznym/rada-naukowa.html

Pod adresem: https://www.pgi.gov.pl/o-instytucie-geologicznym/rada-naukowa/skroty-protokolow.html znajdują się skróty protokołów z obrad Rady.

Rada Naukowa PIG-PIB działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
 • statutu Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
 • niniejszego Regulaminu Rady Naukowej.

Funkcje i zadania Rady określa ustawa o instytutach badawczych oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.