Regionalne spotkanie geologów z terenu województwa łódzkiego z udziałem PIG-PIB

6 marca 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się regionalne spotkanie pracowników administracji geologicznej, które zgromadziło przedstawicieli z prawie wszystkich powiatów z terenu województwa łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, realizujących projekt pn.: „Geologia Samorządowa” serwis informacyjno-edukacyjny Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa” oraz eksperci z Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB.

dyskusja na sali plenarnej

Uczestnicy spotkania w Łodzi
 

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał Marszałek Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński. W swoim przemówieniu podkreślił znaczenie współpracy między administracją geologiczną z poszczególnych powiatów w kontekście osiągania zrównoważonego rozwoju regionu. Wskazał również na konieczność efektywnego wykorzystania zasobów geologicznych oraz skutecznego zarządzania nimi, aby zapewnić trwałość i harmonijny rozwój województwa.

Następnie odczytany został list od Zastępcy Dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej dr Olimpii Kozłowskiej, w którym m.in. żywi nadzieję, że dyskusja, którą właśnie rozpoczęto pomoże rozwiązać problemy pojawiające się w obszarach działalności zawodowej geologów oraz wpłynie na lepsze wykorzystanie potencjału geologicznego województwa łódzkiego. Zadeklarowała również, że pracownicy państwowej służby geologicznej są do dyspozycji administracji geologicznej i będą służyć pomocą i wsparciem m.in. w opracowywaniu optymalnych rozwiązań w postępowaniach administracyjnych.

Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Geologii Andrzej Dziubiński – Geodeta Wojewódzki w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na obowiązek wykorzystywania zasobów geodezyjnych w opracowaniach geologicznych, przedkładanych administracji geologicznej. W trakcie spotkania, prowadzonego przez Geologa Wojewódzkiego Piotra Martykę omówiono szereg istotnych kwestii związanych z postępowaniami administracyjnymi, w tym aktualne zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB odpowiadali na szereg pytań i wątpliwości ze strony pracowników powiatowej administracji geologicznej dotyczących przekazywania dokumentacji do archiwum. Poruszono kwestię wymagań związanych z elektronicznymi wersjami dokumentacji, w tym podpisów elektronicznych i możliwości egzekwowania ich od przedsiębiorców. Zwrócono także uwagę na problem z wglądem do informacji geologicznej i jej udostępnianiem, wynikający z pozostawiania organowi administracji jedynie elektronicznej wersji opracowań.

Ponadto omówiono zagadnienia związane z treścią decyzji środowiskowych, niezbędnych do uzyskania koncesji na eksploatację kopalin. Zbyt szczegółowe lub wręcz zbędne zapisy nie zawsze korespondują z możliwościami technicznymi podjęcia wydobycia, w tym powodują trudności przy wydawaniu decyzji koncesyjnych i zatwierdzaniu planów ruchu.

Prowadzone dyskusje stanowiły doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, co niewątpliwie ma znaczenie dla lepszego zrozumienia i wykorzystania potencjału geologicznego regionu.

Spotkanie pracowników administracji geologicznej było istotnym krokiem w kierunku promowania współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu. Liczymy, że w przyszłości takie spotkania odbędą się również w innych województwach, aby propagować tę wartościową inicjatywę.

Tekst: Joanna Krasuska, Kamila Broda
Zdjęcie: Joanna Krasuska

 

Zobacz: Portal Geologia Samorządowa