Wyniki badań PIG-PIB zaprezentowane na Stanford Geothermal Workshop 2024

Workshop on Geothermal Reservoir Engineering szerzej znany jako Stanford Geothermal Workshop to konferencja, która stanowi jedno z najbardziej prestiżowych na świecie wydarzeń naukowych w dziedzinie geotermii. Jest ona organizowana przez Uniwersytet Stanforda położony w aglomeracji San Francisco w zachodniej Kalifornii w USA. Poziom merytoryczny konferencji jest zawsze bardzo wysoki, a przekrój poruszanych zagadnień, dzięki udziałowi naukowców i praktyków z całego świata, niezwykle szeroki. Tegoroczna, 49. już edycja mogła poszczycić się rekordową jak dotychczas liczbą 310 uczestników z 39 krajów.

Podczas konferencji, która miała miejsce w dniach 12-14 lutego 2024 r. zorganizowano szereg sesji tematycznych dotyczących różnorodnej tematyki, w tym m.in.: geotermii wysokotemperaturowej, niekonwencjonalnych systemów geotermalnych, szczelinowania, technologii głębokich wierceń, badań geofizycznych, geochemii, badań modelowych, nauczania maszynowego, anizotropii ośrodka skalnego, geotermii niskotemperaturowej, podziemnego magazynowania energii cieplnej, efektywności działania instalacji geotermalnych, monitoringu termicznego litosfery i wielu innych.

W tegorocznej edycji konferencji udział wzięło troje pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB: dr Maciej Kłonowski z Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz mgr inż. Ewa Jagoda  i mgr Mateusz Żeruń z Zakładu Geologii Inżynierskiej, którzy podczas sesji pn. Low temperature wygłosili dwa referaty:

  • Shallow subsurface temperature at the selected locations in Poland – Maciej R. Kłonowski i Mateusz Żeruń,

  • Adaptation of Engineering-Geological Database for Very Shallow Geothermal Potential Mapping of the Urban Areas. Case Study: Warsaw – Mateusz Żeruń, Ewa Jagoda, Edyta Majer, Aleksandra Łukawska, Krzysztof Majer, Grzegorz Ryżyński, Izabela Samel.

Prezentacje wywołały duże zainteresowanie słuchaczy i po każdej z nich wywiązała się ciekawa dyskusja merytoryczna.

mężczyzna wygłasza referat na tle ekranu z prezentacją

Mateusz Żeruń podczas wygłaszania referatu

trzy osoby pozujące do zdjęcia przed ekranem z prezentacją

Pracownicy PIG-PIB po zakończonej sesji referatowej

Pierwszy referat dotyczył wyników profilowania temperatury wykonanych w latach 2022-2023 w pięciu otworach obserwacyjno-badawczych stanowiących zalążek krajowego monitoringu termicznego płytkiej partii litosfery. Badania prowadzone są w ramach zadania Państwowej Służby Geologicznej pn. Mapa potencjału geotermii niskotemperaturowej Polski (MPGN) w skali 1:50 000. Etap I – zadanie ciągłe.

W kolejnym referacie przedstawiony został pół-automatyczny sposób parametryzowania Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich na potrzeby oceny potencjału termalnego płytkich warstw podłoża budowlanego. Opisany został sposób powstawania map rozkładu parametrów termicznych gruntów i skał dla głębokości szczególnie ważnych przy zastosowaniu technologii wykorzystujących termoaktywne elementy posadowienia budynku, np. termopale, fundamenty termoaktywne, tunele energetyczne, itp. oraz płytko posadowione podziemne magazyny energii cieplnej typu PTES i TTES. Zaprezentowano cząstkowe wyniki zadania Państwowej Służby Geologicznej pn. Ocena możliwości magazynowania energii cieplnej w górotworze za pomocą systemów zamkniętych (BTES, PTES/TTES, EF) w wybranych lokalizacjach na terenie Polski.

Artykuły z konferencji dostępne są w bazie danych Geothermal Paper Database, prowadzonej przez International Geothermal Association: https://pangea.stanford.edu/ERE/db/IGAstandard/search_results.php?showmax=99&CONFERENCE=Stanford%20Geothermal%20Workshop&SortField=Year&SortOrder=Descend

Skróty zastosowane w tekście:

  • BTES (ang. Borehole Thermal Energy Storage) – otworowe magazyny energii cieplnej
  • PTES (ang. Pit Thermal Energy Storage) – magazyny energii cieplnej w specjalnie wykonanych zbiornikach przypowierzchniowych
  • TTES (ang. Tank Thermal Energy Storage) – magazyny energii cieplnej w specjalnie wykonanych zbiornikach podziemnych
  • EF (ang. Energy Foundation) – fundamenty energetyczne; np.: termopale, termopłyty, termościany, termoobudowy

Tekst: Maciej Kłonowski, Ewa Jagoda, Mateusz Żeruń

grafika ilustracyjna

Referaty zaprezentowane przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego podczas konferencji dotyczyły wyników zadań Państwowej Służby Geologicznej realizowanych na podstawie zlecenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.