Konkurs na stanowisko Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

logo pigNa podstawie ustawy o instytutach badawczych Rada Naukowa PIG-PIB ogłosiła konkurs na stanowisko Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

 

 

 

R a d a   N a u k o w a

 

Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4.

 

na podstawie

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618)
oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego
(Dz. U. Nr 215, poz.1412)

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

 

 

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

 1. posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora;
 2. korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 4. posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 5. osoba kandydująca nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

 1. informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 2. koncepcji rozwoju Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia;
 4. oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego:

 1. statut PIG-PIB;
 2. regulamin organizacyjny PIG-PIB;
 3. sprawozdania finansowe PIG-PIB za lata 2010-2013;
 4. sprawozdania z działalności PIG-PIB za lata 2010-2013;

będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 4, od następnego dnia po dacie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora (tj. od 10.03.2015 r.) do ostatniego dnia składania zgłoszeń (czyli do dnia 8.04.2015 r.), po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt. II.1 oraz pkt. II.3 – II.6 niniejszego ogłoszenia.

 

IV. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, w Dziale Spraw Personalnych (gmach A, pok. 240 lub pok. 241) w godzinach 1200–1600 w pn. i wt. lub w godzinach 800–1200 w śr., czw. i pt. lub przesłać listem poleconym.

 

V. Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.