XVI Terenowe Warsztaty Sedymentologiczne

logo warsztatówPracownicy Oddziału Geologii Morza PIG-PIB wzięli udział w XVI Terenowych Warsztatach Sedymentologicznych pt.: „Ewolucja środowisk sedymentacyjnych regionu Pobrzeża Kaszubskiego".

 

 

 

 

Warsztaty, odbywające się w dniach 9-13.06.2014, zostały zorganizowane przez Zakład Geologii Morza oraz Katedrę Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk. Bazą warsztatów było Chłapowo.

Pierwszy dzień spotkania, poniedziałek, miał seminaryjny charakter. W ciągu dnia odbyły się sesje referatowe oraz sesja posterowa. Dzień podzielono na trzy części. Pierwsza sesja referatowa była sesją wprowadzającą, której przedmiot stanowiły budowa geologiczna i procesy kształtujące Pobrzeże Kaszubskie. W ramach sesji wprowadzającej swój referat pt.: „ Paleogen i neogen rejonu Pobrzeża Kaszubskiego" wygłosiła dr Regina Kramarska, Dyrektor Oddziału Geologii Morza PIG-PIB. Tematyka drugiej sesji była otwarta. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące środowisk depozycji litotypów fluwialnych toruńskiego basenu sedymentacyjnego, deformacji glacitektonicznych osadów czwartorzędowych strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej, osadów fluwio-eolicznych i młodych ruchów tektonicznych w rejonie plaży Kępy Redłowskiej. Podczas trzeciej części - sesji posterowej zaprezentowano jeden poster dotyczący osadów akumulacji szczelinowej lobu Liwca lądolodu warciańskiego. Dzień zamknięty został dyskusją na tematy prezentowane w referatach oraz na posterze.

We wtorek 10.06.2014 rozpoczęła się pierwsza sesja terenowa. Podczas drugiego dnia warsztatów odbyła się piesza wycieczka od nasady Półwyspy Helskiego we Władysławowie do Chłapowa. Na wieży Domu Rybaka we Władysławowie (punkt widokowy) omówione zostały procesy sedymentacyjne strefy podbrzeża i plaży oraz środowiska eolicznego. W rejonie klifu w Chłapowie przedstawiono współczesne procesy plażowe oraz omówiono utwory fluwialne miocenu i plejstocenu.

Trzeciego dnia warsztatów uczestnicy udali się do Karwi, gdzie omówiony został zapis spiętrzeń sztormowych w budowie Mierzei Karwieńskiej. Następnym punktem była Jastrzębia Góra, w której zaprezentowano środowiska glacigeniczne i glacilimniczne. Poruszona została także tematyka współczesnych procesów w strefie klifowej, na której szczególnie skoncentrowany jest Oddział Geologii Morza PIG-PIB. Punkt terenowy pt.: „Geodynamiczne cechy klifu w Jastrzębiej Górze" został zaprezentowany przez dr Grzegorza Uścinowicza i mgr inż. Leszka Jurysa.

Czwartego dnia odbyła się wycieczka autokarowa. Pierwszym punktem był klif w gdyńskiej dzielnicy Babie Doły, gdzie omówiono złożoną sekwencję glacjalną osadów górnego vistulianu. Z Babich Dołów uczestnicy warsztatów udali się do żwirowni w Mrzezinie, gdzie zaprezentowano środowisko rzeki meandrującej, stożków napływowych oraz wysokoenergetyczne środowisko fluwioglacjalne. Następnym stanowiskiem było Rzucewo. Na przykładzie znajdującego się tam odsłonięcia przedstawiono zagadnienia związane z podwodnymi spływami grawitacyjnymi (debryty) i strukturami deformacyjnymi w osadach glacilimnicznych. Ostatnim punktem dnia była żwirownia Zamostne, w której uczestnicy mogli oglądać przekształcenia środowiska fluwialnego i zjawiska peryglacjalne.

Ostatni dzień poświęcony został klifowi w Gdyni-Orłowie. Na plaży u podnóża klifu omówiona została jego budowa geologiczna oraz analiza sedymentologiczna osadów. Zaprezentowano również nowe spojrzenie na gliny lodowcowe występujące w klifie. Natomiast z korony klifu przedstawiono współczesne procesy abrazyjne w rejonie oraz metody przeciwdziałania erozji.

Ważnymi punktami każdego dnia były dyskusje, które miały miejsce przy omawianych stanowiskach. Rozmowa pozwalała na wyjaśnienie wątpliwości zarówno słuchaczy jak i autora referatu, a także poszerzenie wiedzy poprzez omówienie używanych określeń, ujednolicenie stosowanych terminów oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami w dziedzinie szeroko pojętej sedymentologii.

 

 

 

tekst: Urszula Pączek i Grzegorz Uścinowicz

zdjęcia: Urszula Pączek