Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2015 r.

bilans2016 210Państwowy Instytut Geologiczny podsumował dane dotyczące złóż kopalin w Polsce. Najnowsze wydanie Bilansu... jest już dostępne on-line. W Bilansie… przedstawiono informację na temat 13 586 udokumentowanych złóż kopalin.

 

 

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce ukazuje się już ponad 60 lat, a Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy jest jego wydawcą nieprzerwanie od 1986 r. Informacje pochodzące z tej publikacji dają podstawę do podejmowania decyzji dotyczących zagospodarowania i racjonalnego wykorzystania krajowej bazy surowcowej.

 

Bilans… spełnia istotną rolę w ochronie złóż kopalin, jak również stanowi źródło informacji wykorzystywanych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zebrane dane tworzą kompendium wiedzy dla inwestorów krajowych i zagranicznych, zainteresowanych rozwojem grup i gałęzi przemysłu opartych na wydobywaniu i przetwórstwie kopalin.

 

Najnowszy Bilans... zawiera dane dotyczące 13 586 krajowych złóż kopalin. Tradycyjnie już, informacje o udokumentowanych zasobach pogrupowano pod względem rodzaju oraz przeznaczenia kopaliny i zestawiono w tabelach, którym towarzyszą zwięzłe informacje tekstowe.

 

bilans 2016

 

Państwowy Instytut Geologiczny sporządził Bilans... samodzielnie, jako zadanie państwowej służby geologicznej, i podobnie jak w latach ubiegłych publikuje go w terminie czerwcowym, co wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015 poz. 196 j.t., ze zm.).

 

Na uaktualnionej witrynie Surowce mineralne Polski, oprócz Bilansu... w postaci pliku PDF, udostępniono także dodatkowe informacje o poszczególnych grupach kopalin oraz aktualizowane na bieżąco dane wektorowe. Dane te umożliwiają wizualizację informacji przestrzennych, dotyczących udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów i terenów górniczych.

 

Dr Edyta Majer

Zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego

- Państwowego Instytutu Badawczego

Dyrektor ds. państwowej służby geologicznej

 

Przejdź do strony Surowce mineralne Polski »

Druk Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2015 r. jest planowany na lipiec 2016 r.