logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 46 do 60 z 91 rekordów
Tytuł Nr Umowy
System osłony przeciwosuwiskowej SOPO etap III kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (25% powierzchni) i wybranych obszarów polski pozakarpackiej oraz monitorowanie wybranych osuwisk wraz z opracowaniem prognozowania zagrożeń osuwiskowych w Karpatach 264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1 ; 10 000 - etap II. 4/2009/Wn-07/FG-kg-tx/D
Szczegółowy numeryczny model wgłebnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy 234/2008/Wn-07/FG-bp-tx/D
Trójwymiarowy, cyfrowy model pokrywy osadowej bloku Gorzowa 72/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Udostępnianie i przetwarzanie informacji geologicznej dla realizacji zadań statutowych administracji geologicznej wszystkich szczebli w latach 2009- 2010. 555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D
Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych PIG-PIB na potrzeby realizacji zadań PSG i PSH. 270/2016/Wn-07/FG-G0-DN/D
Utworzenie Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski. 157/2008/Wn-07/FG-go-tx/D
Wprowadzenie do Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) danych pomiarowych z badań geoelektrycznych - sondowań geoelektrycznych - elektrooporowych (SGE) - etap I. 27/2008/Wn-07/FG-go-tx/D
Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa - część II 206/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D
Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa. 289/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 06.12.2018 r.
Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r.
Wsparcie zadań państwowej służby geologicznej w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego 438/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D
Współpraca w zakresie kartografii geologicznej na przygranicznych rejonach Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy 22/2019/Wn-07/FG-kg-dn/D z dnia 23.01.2019 r.
Wykonanie programów prac i dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla potrzeb przeprowadzania bilansów wodnogospodarczych oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni 520/2013/Wn-50/FG-HG/DN/D
Wykonanie badań dla oceny aktualnego stanu środowiska naturalnego na 7 poligonach badawczych, gdzie prowadzono prace poszukiwawcze za gazem z formacji łupkowych 394/2017/Wn-07/FG-go-dn/D