logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 61 do 75 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Rejestr zmian klimatycznych o wysokiej rozdzielczości w ostatnich tysiącleciach w świetle analiz osadów biogenicznych, badań dendrochronologicznych i izotopowych 133/2019/Wn-07/FG-SM-DN/D
Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. 454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D
Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania. 408/2008/WN-07/FG-GO-TX/D
Rozwój i przystosowanie zaplecza laboratoryjno-pomiarowego państwowej służby geologicznej do wykonania zadań wynikających z Ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D
Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin. 193/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D
System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO - etap I. Kartowanie pilotażowe osuwisk wraz z wytypowaniem obszarów ich występowania w Polsce. 578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D
System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO Etap II - Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat Polskich (75% powierzchni) oraz monitorowanie wybranych osuwisk w Karpatach. 181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D
System osłony przeciwosuwiskowej SOPO etap III kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (25% powierzchni) i wybranych obszarów polski pozakarpackiej oraz monitorowanie wybranych osuwisk wraz z opracowaniem prognozowania zagrożeń osuwiskowych w Karpatach 264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000 arkusze: Pyrzowice, Siewierz, Wojkowice i Siemianowice Śląskie 470/2021/Wn-07/FG-kg-dn/D
Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1 ; 10 000 - etap II. 4/2009/Wn-07/FG-kg-tx/D
Szczegółowy numeryczny model wgłebnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy 234/2008/Wn-07/FG-bp-tx/D
Trójwymiarowy, cyfrowy model pokrywy osadowej bloku Gorzowa 72/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Udostępnianie i przetwarzanie informacji geologicznej dla realizacji zadań statutowych administracji geologicznej wszystkich szczebli w latach 2009- 2010. 555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D
Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych PIG-PIB na potrzeby realizacji zadań PSG i PSH. 270/2016/Wn-07/FG-G0-DN/D
Utworzenie Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski. 157/2008/Wn-07/FG-go-tx/D