logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 121 do 128 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Elektroniczna archiwizacja wybranych okazów i kolekcji ze zbiorów Muzeum Geologicznego PIG-PIB pod kątem przekazania części z nich jako własności Skarbu Państwa. 865/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D
Program wierceń badawczych państwowej służby geologicznej PIG-PIB - Zbadanie wiertnicze soli pokładowych cechsztynu w Województwie Pomorskim ( w rejonie położonym na południe od Trójmiasta) pod kątem ich wykorzystania dla magazynowania płynnych węglowodorów 871/2013/Wn-07/FG-SM-DN/D
Mineralne surowce odpadowe na hałdach dawnego górnictwa i przetwórstwa kopalin Sudetów - baza danych wraz z mapami geochemicznymi wybranych rejonów w skali 1:10 000 874/2013/Wn-07/FG-GO-DN/D
Rozwój i przystosowanie zaplecza laboratoryjno-pomiarowego państwowej służby geologicznej do wykonania zadań wynikających z Ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D
Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) wraz ze sporządzeniem Atlasu geologiczno-inżynierskiego wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 879/2013/Wn-07/FG-GO-DN/D
Kompleksowa, geofizyczno-geologiczna interpretacja nowego zdjęcia całkowitego pola magnetycznego Ziemi na obszarze Sudetów i ich przedpola 885/2013/Wn-07/FG-BP-DN/D
Zintegrowany system informatyczny Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (ZSI PIG-PIB), oparty o architekturę SOA 897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D
Monitoring geodynamiczny w zakresie interferometrii satelitarnej pasa wysadów solnych w Polsce oraz próba określenia ruchliwości soli w czwartorzędzie z wykorzystaniem tomografii elektrooporowej i technik modelowania 3D 913/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D