Przegląd Geologiczny (2021-12) tom 69

pg okl 1 2021 12 pg okl 4 2021 12

  

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

785
pdf Możliwości zastosowania zdalnego systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego osuwisk w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na podstawie badań wykonanych w KWB Bełchatów w ramach projektu UE RFCS Slopes (2.01 MB)
Zbigniew Bednarczyk

 

800
pdf Wpływ zanieczyszczenia olejem napędowym na uziarnienie i plastyczność mad z rejonu Warszawa-Siekierki (885 KB)
Dorota Izdebska-Mucha, Jerzy Trzciński, Marta Klein

 

812
pdf Wpływ współczesnych ruchów pionowych podłoża na zmiany parametrów geotechnicznych gruntów spoistych, niespoistych i organicznych (1.35 MB)
Leszek Józef Kaszubowski

 

825
pdf Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie osuwisk na terenie fliszu karpackiego (8.45 MB)
Jarosław Kos, Antoni Wójcik

 

835
pdf Charakterystyka lessów lubelskich jako podłoża budowlanego (6.06 MB)
Krzysztof Nepelski

 

851
pdf Efektywność konstrukcji zamiennych warstw ochronnych podtorza (2.69 MB)
Michał Pawłowski, Michał Tarnowski

 

861
pdf Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim (1.14 MB)
Arkadiusz Piechota, Przemysław Sobótka

 

867
pdf Zmienność parametrów fizykochemicznych torfów w strefie przypowierzchniowej torfowiska w dolinie Strugi Wodnej (Wysoczyzna Lubartowska) (431 KB)
Paweł Rydelek

 

873
pdf Zmiany ciśnienia porowego w warunkach stałego wzrostu obciążenia i ich wpływ na konsolidację CL na przykładzie wybranych gruntów spoistych centralnej Polski (2.99 MB)
Piotr Stajszczak, Paweł Dobak

 

884
pdf Analiza przyczyn katastrofy budowlanej na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w świetle dotychczasowych ustaleń (979 KB)
Marek Tarnawski, Tomasz Godlewski

 

901
pdf Agresywność chemiczna płytkich wód podziemnych Wrocławia (3.21 MB)
Marta Trałka, Magdalena Modelska, Marek Błachowicz

 

909
pdf Analiza czynników metodycznych w aspekcie wyznaczania minimalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego w świetle normy PN-B-04481:1988 (538 KB)
Małgorzata Wszędyrówny-Nast, Wojciech Tymiński

917
pdf Zmiany właściwości gruntu w strefie aktywnej pęcznienia (497 KB)
Małgorzata Wszędyrówny-Nast, Wojciech Tymiński

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

927
pdf Oznaczanie i opis gruntów drobnoziarnistych zgodnie z PN-EN ISO 14688-1:2018-05 (303 KB)
Edyta Majer, Adam Roguski, Alicja Grabowska, Aleksandra Łukawska

 

937
pdf Oznaczanie, opis i klasyfikacja gruntów według norm PN-EN ISO 14688-1 oraz 14688-2 (4.20 MB)
Edyta Majer, Adam Roguski, Alicja Grabowska, Aleksandra Łukawska

 

949
pdf Problematyka oznaczania i opisu gruntów według Eurokodu 7 (618 KB)
Edyta Majer, Adam Roguski, Aleksandra Łukawska, Alicja Grabowska

 

954
pdf Formalne podstawy i praktyka prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych w Polsce (359 KB)
Marek Tarnawski

 

963
pdf Koszty występujące w cyklu funkcjonowania obiektu budowlanego wynikające z niewłaściwego rozpoznania podłoża gruntowego (875 KB)
Szymon Węgliński

 

971
pdf Praktyczne zasady właściwego rozpoznania i przygotowania podłoża gruntowego pod inwestycje budowlane (1022 KB)
Szymon Węgliński

 

980
pdf SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2021 (57 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf BDGI – BAZA DANYCH GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH (1.32 MB)

 

pdf POLBUD-POMORZE Sp. z o.o. (596 KB)

 

pdf i2 Analytical Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce (1.90 MB)

 

pdf PKGIiŚ – Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska (1.49 MB)

 

pdf PZWPBG – Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego (225 KB)

 

pdf Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zielonych (503 KB)

 

pdf REMEA (695 KB)

 

pdf GRUPA HGS (675 KB)

 

pdf UNI-GEO Warszawa Sp z o.o. (534 KB)

 

pdf soft projekt (8.72 MB)

 

pdf CBGS – CENTRUM BADAŃ GRUNTÓW I SKAŁ (558 KB)

 

pdf SPONSORZY (3.59 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (242 KB)