Przegląd Geologiczny (2009-11) tom 57


W UNII EUROPEJSKIEJ
IN THE EUROPEAN UNION

933
Komisje Parlamentu
Europejskiego VII kadencji
(2009–2014)

Commissions of the European
Parliament in the 2009–2014 term

Maciej Podemski

KALENDARIUM  
CALENDAR

936
Informacje
o przyszłych wydarzeniach

Information on upcoming
events

Barbara Żbikowska

937
Przegląd
ważniejszych wydarzeń

Review of the most
important events

Barbara Żbikowska

KONGRESY,
SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA
AND CONFERENCES

940
8. Sympozjum IGCP 506
— Marine and non-marine
Jurassic: global correlation
and major geological events
— Bukareszt i Południowe
Karpaty,

28.08–03.09.2009

8th Symposium of IGCP 506
— Marine and non-marine
Jurassic: global correlation
and major geological events
— Bucharest and Southern
Carpathians,

28.08–03.09.2009

Grzegorz Pieńkowski,
Andrzej Wierzbowski


944
XVI Ukraińsko-Polskie
Seminarium Terenowe
— Lessy najstarsze Podola
i Pokucia: problemy genezy,
stratygrafii i paleogeografii
— Skała Podolska (Ukraina),
13–16.09.2009

16th Ukrainian-Polish Field
Workshop on The oldest loesses
in Podole and Pokucie: questions
of origin, stratigraphy and
paleogeography
— Skała Podolska (Ukraine),
13–16.09.2009

Stanisław Fedorowicz,
Przemysław Mroczek


947
Wnioski z XIV Międzynarodowego
Sympozjum Solnego z cyklu
Quo Vadis Sal nt. Bezpieczeństwo
Energetyczne Polski: Magazynowanie
paliw i bezpieczne składowanie w złożach
soli kamiennej (perspektywy regionu
gdańskiego)
— Gdańsk-Jelitkowo,
8–9.10.2009

XIV International Symposium
On Salt Quo Vadis Sal — Energy
Safety
 of Poland: Fuels/gas storage
and safe waste
 disposal in rock salt
deposits (perspectives from

the Gdańsk region)
— Gdańsk-Jelitkowo,
Poland, 8–9.10.2009
— final conclusions

Grzegorz Czapowski

KRONIKA
CHRONICLE

949
Spotkanie dotyczące
międzynarodowego projektu
badawczego poświęconego
początkom i rozwojowi kartografii
geologicznej w centralnej Europie
— Kraków, 4–5.08.2009

Meeting of international research
project Early geomaps of Central
Europe
and the development
of geological
cartography at the turn
of 18th
and 19th century
— Cracow, 4–5.08.2009

Wojciech Narębski, Piotr Krzywiec

951
Nagrody Ministra
Środowiska 2009

Annual Prizes
of the Minister

of Environment

Maja Kowalska

WSPOMNIENIA
AD MEMORIAM

952
Hubert Sylwestrzak
1933–2009

Wiesław Heflik

954
Hubert Sylwestrzak
1933–2009

Rodzina i Przyjaciele

RECENZJE
REVIEWS

957
W. Gabzdyl & M. Gorol
— Geologia i bogactwa
mineralne Górnego Śląska
i obszarów przyległych

W. Gabzdyl & M. Gorol
— Geology and mineral
wealth of the Upper Silesia
and adjacent areas

Janusz Skoczylas

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

958
Aktualia ropy naftowej
i gazu ziemnego

Updates on crude oil
and natural gas

Jerzy Zagórski

ARTYKUŁY INFORMACYJNE
INFORMATIONAL ARTICLES

961
Zdolność rozdzielcza
metody radiowęglowej

Sensitivity, accuracy
and precision
of radio-
carbon method

Adam Walanus

RECENZOWANE
ARTYKUŁY NAUKOWE
REVIEWED SCIENTIFIC
ARTICLES

964
Rola halokinezy
w powstawaniu trzecio-
rzędowych złóż węgla
brunatnego na Niżu Polskim

Halokinetic impact on origin
of the Tertiary lignite deposits
on the Polish Lowlands

Jacek Robert Kasiński,
Grzegorz Czapowski,

Marcin Piwocki

1. POLSKI
KONGRES GEOLOGICZNY
SESJA GEOFIZYCZNA
Kraków,
26–28.06.2008 r.
pod redakcją
Jadwigi Jarzyny

1st POLISH
GEOLOGICAL CONGRESS
GEOPHYSICS SESSION
Cracow,
26–28.06.2008

edited by
Jadwiga Jarzyna


976
Jakie są możliwości
geofizyki stosowanej?

What are capabilities
of applied geophysics?

Jadwiga Jarzyna

988
Nowe perspektywy
poszukiwawcze na bazie
reprocessingu danych
sejsmicznych 3D z rejonu
Sokołów–Pogwizdów
(zapadlisko przedkarpackie)

New perspectives
for hydrocarbon prospecting
in the Sokołów–Pogwizdów region
(Carpathian Foredeep) as show by
reprocessing of 3D seismic data

Mieczysława Zubrzycka, Barbara Czerwińska,
Bożena Nikiel-Tshabangu, Zdzisław Zubrzycki

996
Podział skały zbiornikowej
na jednostki o jednakowych
właściwościach hydraulicznych
w celu dokładniejszego wyznaczania
przepuszczalności podczas
modelowania przepływów
w złożu gazu

Hydraulic units differentiated
in reservoir rock to facilitate
permeability determinations
for flow modeling in gas deposit

Jadwiga Jarzyna, Ha Quang Man

1004
Wykorzystanie wielowymiarowych
metod statystycznych w geologicznej
interpretacji profilowań geofizyki
otworowej w mioceńskich utworach
z rejonu złoża gazu Dzików
w SE Polsce

Application of statistical methods
to geological interpretation of well logs
of the Miocene formation in the area
of Dzików gas field in SE Poland

Monika Kaźmierczuk