Przegląd Geologiczny (2010-05) tom 58


370
Rozmowa z podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Katarzyną Sobierajską

Interview with Ms. Katarzyna Sobierajska,
Undersecretary of State in the Ministry
of Sport and Tourism of the Republic of Poland

Redakcja

KALENDARIUM
CALENDAR

375
Informacje
o przyszłych wydarzeniach

Information on upcoming
events

Barbara Żbikowska

378
Przegląd
ważniejszych wydarzeń

Review of the most
important events

Barbara Żbikowska

CO W PRASIE PISZCZY
PRESS REVIEW

380
Przegląd informacji medialnych
dotyczących geologii
— marzec 2010

The top news highlights
— March 2010

Mirosław Rutkowski

KONGRESY,
SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA
AND CONFERENCES

382
Dziesięciolecie współpracy
polsko-wietnamskiej w zakresie
geologii (1999–2009) — seminarium pt.
Tektonika strefy uskoku Rzeki Czerwonej
a geologia północnego Wietnamu
— Hanoi–SaPa, 23–30.11.2009

Ten years of Polish-Vietnam cooperation
in geology (1999–2009) — seminar on
Tectonics of the Red River Fault Zone
versus geology of the northern Vietnam
— Hanoi–SaPa, 23–30.11.2009

Witold Zuchiewicz, Antoni K. Tokarski,
Nguyen Quoc Cuong, Anna Świerczewska,
Anna Wysocka

384
VIII Konferencja z cyklu
Zagadnienia Ekologiczne w Geologii
i Petrologii Węgla
— Gliwice, 26.11.2009

8th Conference on Ecological issues
in geology and petrology of coal
— Gliwice, 26.11.2009

Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska

KRONIKA
CHRONICLE

385
Uroczystości barbórkowe
w Technikum Geologicznym
w Warszawie

St. Barbara Miner’s Day celebrations
in the Technical Geological School
in Warsaw

Elżbieta Laszczka

WSPOMNIENIA
AD MEMORIAM

386
Profesor Antoni Łaszkiewicz (1904–1980)
— wspomnienie w trzydziestą rocznicę śmierci

Professor Antoni Łaszkiewicz (1904–1980)
— in commemoration of the 30th anniversary
of his death

Aleksander Garlicki

RECENZJE
REVIEWS

389
J. Bogdański, T. Praszkier & R. Siud
 — Agaty z Płóczek Górnych

J. Bogdański, T. Praszkier & R. Siuda
— Agates from Płóczki Górne
locality (Sudety Mts)

Jan Rzymełka

390
A. Walanus & T. Goslar
— Datowanie radiowęglowe

A. Walanus & T. Goslar
— Radiocarbon datings

Teresa Madeyska

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

392
Aktualia ropy naftowej
i gazu ziemnego

Updates on crude oil
and natural gas

Jerzy Zagórski

KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY
GEOLOGICAL KALEIDOSCOPE

395
Groningen — największe
złoże gazu ziemnego w Europie

Groningen gas field,
the largest in Europe

Marek Jasionowski

ARTYKUŁY INFORMACYJNE
INFORMATIONAL ARTICLES

397
Projekt GEMAS
— zdjęcie geochemiczne gleb
użytkowanych rolniczo w Europie

GEMAS project
— geochemical mapping of agricultural
and grazing land soil of Europe

Anna Pasieczna, Paweł Kwecko

401
Obraz falowy w miastach
Wave image in urban areas
Tadeusz Krynicki, Sebastian Kowalczyk,
Radosław Mieszkowski, Adam Wojas

RECENZOWANE
ARTYKUŁY NAUKOWE
REVIEWED SCIENTIFIC
ARTICLES

408
Badanie rozpuszczalności CO2
w solankach rejonu Bełchatowa

Solubility study of CO2 in saline
aquifers of Bełchatów region

Jan Lubaś, Marcin Warnecki

416
Badania mineralogiczno-gemmologiczne
oraz mikrotermometryczne spodumenów
z kopalni Nilaw (Laghman, NE Afganistan)

Mineralogical-gemological and microthermometric
studies of spodumenes from the Nilaw mine
(Laghman Province, Afghanistan)

Lucyna Natkaniec-Nowak, Mirosław Słowakiewicz

426
Kryteria identyfikacji obiektów litofacjalnych
jako potencjalnych pułapek złożowych
w utworach dolomitu głównego (Ca2)
u podnóża platform i mikroplatform węglanowych
w środkowo-zachodniej Polsce

Criteria of identification of lithofacies
objects as potential hydrocarbon traps
in the Main Dolomite (Ca2) strata at the toe-of-slope
of carbonate platforms and microplatforms
in the central-western Poland

Krzysztof Kwolek, Zbigniew Mikołajewski

436
Metoda biplot w interpretacji
danych złożonych (CDA) w geologii

The biplot method in Compositional
Data Analysis (CDA) in geology

Krzysztof Labus, Małgorzata Labus

OGŁOSZENIA, ZAPROSZENIA

391
Zaproszenie do udziału
w XXXVIII Światowym Kongesie
Hydrogeologicznym IAH 2010