Przegląd Geologiczny (2009-06) tom 57


446
Rozmowa z prezesem IAH
Willym Struckmeierem
Interview with Willy Struckmeier,
President of International Association
of Hydrogeologists (IAH)
Lesław Skrzypczyk

W UNII EUROPEJSKIEJ
IN THE EUROPEAN UNION

450
Unijna  inicjatywa
PRO INNO Europe
UE initiative PRO
INNO Europe
Maciej Podemski

KALENDARIUM
CALENDAR

452
Informacje
o przyszłych wydarzeniach
Information on upcoming
events
Barbara Żbikowska

455
Przegląd
ważniejszych wydarzeń
Review of the most
important events
Barbara Żbikowska

KRONIKA
CHRONICLE

457
Nominacja profesorska
— Jerzy Jan Małecki
Professor appointment
— Jerzy Jan Małecki
Joanna Pinińska

459
Finał obchodów
Dni Ziemi w Warszawie
Earth Day 2009
— final events in Warsaw
Maja Kowalska, Andrzej Szymkowiak

WSPOMNIENIA
AD MEMORIAM

461
Stefania Stanisława
Mączyńska 1929–2008
Gwidon Jakubowski

462
Franciszek Józef Lis
1934–2009
Koledzy i Przyjaciele

RECENZJE
REVIEWS

465
H. Härtel, V. Cilek, T. Herben,
A. Jackson & R. Williams (red.)
— Sandstone landscapes
Jan Urban

467
R. Uberman & R. Uberman
— Podstawy wyceny wartości
złóż kopalin. Teoria i praktyka
R. Uberman & R. Uberman
— Principles of economic
evaluation of mineral deposits.
Theory and practice

Krzysztof Szamałek

468
M. Wagner, I. Lipiarski
& J. Misiak — Atlas petrograficzny
twardego węgla brunatnego
i węgla kamiennego
z obszaru Polski
M. Wagner, I. Lipiarski
& J. Misiak — A petrographic
atlas of subbitiminous
and bituminous coal from
the Polish deposits and from
uneconomic occurrences
Wiesław Gabzdyl

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

469
Aktualia ropy
naftowej i gazu ziemnego
Updates on crude oil
and natural gas
Jerzy Zagórski

ARTYKUŁY
INFORMACYJNE
INFORMATIONAL
ARTICLES

472
Laguna Wenecka
Venetian Lagoon
Janusz Jeziorski

474
Przyjęcie Jana Jaśkiewicza
w poczet członków
korespondentów Królewskiej
Akademii Nauk w Paryżu
— nowe dane i nieznane
dokumenty historii polskich
nauk geologicznych
Election of Jan Jaśkiewicz
as a Corresponding Member
of the Royal Academy
of Sciences in Paris
— new data on history
of geological sciences
in Poland
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski

RECENZOWANE ARTYKUŁY
NAUKOWE I POLEMICZNE
REVIEWED SCIENTIFIC
ARTICLES AND REPLIES

478
Granity typu A
w kompleksie mazurskim
— przyczynek do dyskusji
o klasyfikacji granitów
A-type granites
in the Mazury Complex
— contribution to world-wide
discussion on granite
classification
Aleksandra Gawęda, Ewa Krzemińska,
Janina Wiszniewska

486
Dańskie amonity
— obecny stan wiedzy
i perspektywy badań
Danian ammonites
— the present state
of knowledge and
perspectives for
future research

Marcin Machalski, John W.M. Jagt,
Claus Heinberg, Neil H. Landman,
Eckart Hakansson

494
Wykształcenie
i tektonika utworów
solnych cechsztynu
w wysadzie solnym Góra
koło Inowrocławia w świetle
wyników kompleksowych
badań geochemiczno-
-litologicznych w profilach
wybranych otworów wiertniczych
Characteristics and tectonics
of Zechstein salt rocks
of the Góra salt diapir
near Inowrocław on the basis
of geochemical-lithological
study of selected borehole
sections
Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec,
Joanna Tadych, Łukasz Grzybowski,
Tadeusz Sztyrak

504
Drenaż subglacjalny
i jego wpływ na dynamikę
lobu Odry zlodowacenia wisły
Subglacial drainage
and its influence on the dynamics
of the Weichselian Odra lobe
Piotr Hermanowski, Jan A. Piotrowski

513
Sejsmiczność Polski
w świetle danych historycznych
Seismicity in Poland
in the light of historical records

Barbara Guterch

521
Profil keloweju
i górnej jury
w niecce Nidy
The Callovian
and Upper Jurassic
section in the Nida Trough
Zbigniew Złonkiewicz