Przegląd Geologiczny (2015-10-1) tom 63

pg okl 1 2015 10 1pg okl 4 2015 10 1

 

607
pdf Słowo wstępne (31 KB)
Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk

 

608
pdf VI Konferencja „Modelowanie przepływu wód podziemnych” – Ciechocinek, 16–18.11.2014 (33 KB)
Andrzej Sadurski, Stanisław Witczak

 

609
pdf Projekt instalacji pilotowej przepuszczalnej bariery aktywnej do usuwania chlorowanych etenów z wód podziemnych (338 KB)
Anna Andrychowicz, Sandra Johana Grajales-Mesa, Grzegorz Malina

 

612
pdf Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych w związku z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego (263 KB)
Przemysław Bukowski, Andrzej Szczepański, Katarzyna Niedbalska

 

616
pdf Stan zagrożeń wodnych w kopalniach węgla kamiennego w związku z ich restrukturyzacją (443 KB)
Przemysław Bukowski, Andrzej Szczepański, Katarzyna Niedbalska

 

622
pdf Badania hydrogeologiczne wybrzeża Bałtyku Południowego (961 KB)
Kazimierz Burzyński, Andrzej Sadurski

 

628
pdf Numeryczny model przepływu wód podziemnych na potrzeby oceny zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i zwykłych na przykładzie zlewni potoków Milika i Andrzejówki (1.18 MB)
Kamila Buszta, Tadeusz Szklarczyk

 

635
pdf Wyniki oznaczeń pestycydów w punktach pomiarowych monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych (434 KB)
Jolanta Cabalska, Anna Mikołajczyk, Dorota Palak-Mazur, Wojciech Wołkowicz

 

639
pdf Dynamika stanu wód podziemnych w strefie pogranicza Roztocza Zachodniego i Wyżyny Lubelskiej w 2014 r. (1.67 MB)
Łukasz Chabudziński, Zdzisław Michalczyk

 

645
pdf Chemizm niezagospodarowanych wód mineralnych rejonu Buska-Zdroju i Solca-Zdroju (671 KB)
Józef Chowaniec, Tomasz Gągulski, Grażyna Gorczyca

 

652
pdf Zastosowanie metody konduktometrycznej do typowania stref o zmiennych parametrach filtracyjnych w obrębie podstawy wału przeciwpowodziowego (1.96 MB)
Adam Cygal, Michał Stefaniuk, Anna Kret, Wojciech Klityński

 

657
pdf Jednorodność sieci monitoringowej wód podziemnych
w rejonie kompleksu składowisk odpadów w Strzemieszycach (200 KB)

Dominika Dąbrowska, Marek Sołtysiak, Rafał Kucharski

 

661
pdf Wpływ liczby punktów monitoringowych i metody interpolacji na precyzję wykonania mapy hydroizohips (1.16 MB)
Dominika Dąbrowska, Marek Sołtysiak, Andrzej Witkowski

 

666
pdf Odnawialność wód podziemnych zlewni prawobrzeżnej Warty, Górnej Noteci i Zgłowiączki w układzie hydrodynamicznym silnie zmienionym odwodnieniami kopalnianymi (1.67 MB)
Stanisław Dąbrowski, Witold Rynarzewski, Joanna Zachaś-Janecka

 

672
pdf Występowanie i wykorzystanie wód leczniczych w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój (803 KB)
Paulina Dembska-Sięka

 

678
pdf Ocena stanu chemicznego wód podziemnych we fragmencie zlewni Nysy Kłodzkiej w rejonie Barda (453 KB)
Marta Dendys, Robert Zdechlik

 

683
pdf Erazm Sykst i jego koncepcje hydrogeologiczne (573 KB)
Jan Dowgiałło

 

688
pdf Analiza czynnikowa jako metoda identyfikacji procesów kształtujących skład chemiczny wód podziemnych (967 KB)
Krzysztof Dragon, Justyna Jażdzewska

 

694
pdf Wyznaczanie terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych. Porównanie wyników uzyskanych metodami analitycznymi z modelowaniem numerycznym (1006 KB)
Robert Duda, Bogumiła Winid, Robert Zdechlik

 

700
pdf Zmienność parametrów izotopowych i chemicznych w wybranych wodach mineralnych Piwnicznej-Zdroju (767 KB)
Marek Duliński, Lucyna Rajchel, Agnieszka Felter

 

705
pdf Wpływ metod analiz na niepewność oznaczeń chlorowców w wodach powierzchniowych zlewni górnej Odry i w wodach kopalnianych do niej odprowadzanych (1019 KB)
Małgorzata Dwornik, Ewa Kmiecik, Małgorzata Bebek

 

710
pdf Różnicowanie warunków przepływu wód współczesnych równi zalewowych na Niżu Polskim na przykładzie doliny środkowej Wisły (1.26 MB)
Tomasz Falkowski

 

715
pdf Stan obecny oraz wyzwania dla procesu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych hydrogeologicznych (574 KB)
Piotr Gałkowski, Tomasz Nałęcz

 

721
pdf Zastosowanie metody georadarowej do określania położenia swobodnego zwierciadła wód podziemnych w trakcie próbnego pompowania (767 KB)
Magdalena Gańko, Radosław Mieszkowski, Adrian Gańko

 

727
pdf Wpływ wilgotności początkowej na zdolność pęcznienia gruntów ilastych fliszu karpackiego (748 KB)
Grażyna Gaszyńska-Freiwald

 

732
pdf Ocena zasobów oraz weryfikacja granic obszaru ochronnego GZWP nr 133 Młotkowo za pomocą numerycznego modelu przepływu wód podziemnych (794 KB)
Anna Gumuła-Kawęcka, Beata Jaworska-Szulc

 

738
pdf Możliwości identyfikacji suszy hydrogeologicznej na podstawie monitoringu i modelowania GIS na przykładzie regionu Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (433 KB)
Jacek Gurwin

 

743
pdf Pozycja zwykłych wód podziemnych w gospodarowaniu zasobami wodnymi kraju. Stan i możliwości zagospodarowania zasobów wód podziemnych – wybrane zagadnienia (979 KB)
Piotr Herbich, Lesław Skrzypczyk

 

750
pdf Zmiany wydajności monitorowanych źródeł w Pienińskim Parku Narodowym w latach 2003–2014 (pieniński pas skałkowy) (971 KB)
Włodzimierz Humnicki

 

756
pdf Warunki występowania wód podziemnych południowych Kujaw (1.74 MB)
Izabela Jamorska

 

762
pdf Ocena zasilania wód podziemnych na Pojezierzu Kaszubskim z zastosowaniem różnych metod i różnej skali opracowania (637 KB)
Beata Jaworska-Szulc

 

769
pdf Zarys historii badań hydrogeologicznych w ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych w Gdańsku (296 KB)
Beata Jaworska-Szulc, Mirosław Lidzbarski, Małgorzata Pruszkowska-Caceres

 

774
pdf Zmiany wydajności wypływów wód podziemnych młodoglacjalnego obszaru morenowego na Pojezierzu Kaszubskim (1.19 MB)
Beata Jaworska-Szulc, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Maria Przewłócka

 

780
pdf Ocena przekształceń chemizmu wód podziemnych w warunkach eksploatacji ujęcia Stara Łubianka-Dobrzyca dla Piły (785 KB)
Justyna Jażdzewska

 

786
pdf Czynniki kształtujące jakość płytkich wód podziemnych na Pogórzu Wiśnickim (422 KB)
Ewelina Jelonkiewicz, Łukasz P. Jelonkiewicz, Anna Wolanin

 

791
pdf Azot mineralny w płytkich wodach podziemnych Kampinoskiego Parku Narodowego (194 KB)
Krzysztof Jóźwiak

 

796
pdf Charakterystyka występowania mikroskładników w lokalnych systemach przepływu wód podziemnych w środowisku skał węglanowych i siarczanowych Niecki Nidziańskiej (541 KB)
Krzysztof Jóźwiak, Jacek Różkowski

 

801
pdf Porowatość matrycy wapieni i margli jury górnej w rejonie Olkusza (152 KB)
Kamil Juśko, Jacek Motyka, Adam Postawa

 

805
pdf Wpływ zatapiania kopalni „Trzebionka” na zmiany chemizmu wód podziemnych w utworach triasu (398 KB)
Agata Kasprzak, Jacek Motyka

 

810
pdf Wyniki badań zawartości dwutlenku węgla w powietrzu glebowym w rejonie Muszyny, Beskid Sądecki (319 KB)
Krystian Kawa

 

814
pdf Rozpoznanie stref dopływu wody podziemnej do wykopu pod fundamenty nowego budynku ACK CYFRONET AGH w Krakowie z wykorzystaniem metody konduktometrycznej (767 KB)
Wojciech Klityński, Michał Stefaniuk, Adam Cygal

 

820
pdf Zawartość rtęci w osadach dennych rzek Rudawa i Prądnik (378 KB)
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Janusz Mazurek

 

825
pdf Regionalne instalacje do składowania odpadów komunalnych na tle granic GZWP na obszarze Polski (328 KB)
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Jarosław Staszczak

 

830
pdf Ocena stabilności składu chemicznego wód termalnych ujmowanych otworem Bańska PGP-1 w Bańskiej Niżnej, Podhale (904 KB)
Ewa Kmiecik, Klaudia Korzec

 

834
pdf Porównanie wyników szacowania niepewności pomiaru na podstawie próbek dublowanych w monitoringu jakości wód podziemnych, według różnych schematów badań (956 KB)
Anna Kostka

 

840
pdf Zastosowanie metody helowej do datowania i rozpoznania warunków krążenia wód podziemnych w zlewni Gwdy (857 KB)
Tomasz Kotowski, Joanna Najman

 

846
pdf Wpływ eksploatacji ujęcia Antoni w Muszynie na skład chemiczny ujmowanych wód mineralnych (leczniczych) w latach 2004–2011, Beskid Sądecki (402 KB)
Tomasz Kotowski, Stefan Satora

 

852
pdf Aktualny stan i kierunki badań hydrogeologicznych (254 KB)
Andrzej Kowalczyk, Aneta Drabek

 

860
pdf Zmienność wieloletnia i sezonowa występowania minimalnych stanów wód podziemnych na wybranym obszarze nizinnym (1010 KB)
Agnieszka Kowalczyk, Izabela Stępińska-Drygała, Piotr Wesołowski

 

867
pdf Ingresje i ascenzje wód słonych na Pobrzeżu Słowińskim (1.48 MB)
Arkadiusz Krawiec

 

873
pdf Izotopy strontu jako znaczniki środowiskowe do rozpoznania warunków krążenia wód podziemnych w wielopoziomowych systemach wodonośnych (756 KB)
Ewa Krogulec, Katarzyna Sawicka, Sebastian Zabłocki, Zdzisław Bełka, Mateusz Zieliński

 

OGŁOSZENIA

 

pdf SHRIMP IIe/MC (2.66 MB)

 

pdf Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechniki Gdańskiej (388 KB)

 

pdf PODZIĘKOWANIA
DLA SPONSORÓW I PARTNERÓW (388 KB)

 

pdf SPONSORZY (726 KB)