Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Sytuacja hydrogeologiczna w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r. -  brak zagrożenia hydrogeologicznego

W okresie od 1 lutego do 30 kwietnia br., tj. w drugim kwartale roku hydrologicznego, nie stwierdzono zagrożenia hydrogeologicznego, związanego z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego, występującego w skali regionalnej. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych poniżej granicy stanu SNO występowało jedynie lokalnie i stwierdzone zostało w pojedynczych punktach obserwacyjnych na obszarach województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego , śląskiego i lubelskiego.

Dokumenty

pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2021 do 30.04.2021 Popularny

339 pobrań

Pobierz (pdf, 2.56 MB)

Komunikat nr 4a 2021 o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2021 r. do 30.04.2021.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2021 do 30.04.2021

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
1. położenia zwierciadła wód podziemnych,
2. stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych,
3. stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym.

Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r.

Analiza została opracowana na podstawie interpretacji zebranych w trybie operacyjnym wyników pomiarów w wytypowanych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB, przy uwzględnieniu dla poszczególnych punktów obserwacyjnych następujących wartości charakterystycznych:
* najniższej głębokości położenia zwierciadła wody z wielolecia (NNG),
* średniej głębokości położenia zwierciadła wody z wielolecia (SSG),
* średniej z najniższych rocznych głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej z wielolecia (SNG),
* wartości granicznej dla wystąpienia zjawiska niżówki hydrogeologicznej, przyjętej na poziomie stanu niskiego ostrzegawczego (SNO),
* wyznaczonego z najniższych rocznych stanów położenia zwierciadła wody charakteryzujących się wartościami niższymi od wartości SNG,
* średniej głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej (AG) z okresu od 1.02 do 30.04.2021 r.

W okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r., w zakresie położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia hydrogeologicznego odnotowano:

  • wzrost średnich miesięcznych stanów wód podziemnych i wydajności źródeł w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca (82% punktów obserwacyjnych, w których odnotowano wzrost); obniżenia średniego poziomu wód podziemnych i wydajności źródeł najliczniej notowane były w północnej i południowo-zachodniej części kraju.
  • wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę (94-96% punktów obserwacyjnych, w których stan rezerw zasobów przekraczał 20%)
  • nie stwierdzono zagrożenia hydrogeologicznego, związanego z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego, występującego w skali regionalnej; obniżenie zwierciadła wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) występowało jedynie lokalnie i stwierdzone zostało w 12 punktach obserwacyjnych na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

 

pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.06.2021 - 31.08.2021 Popularny

324 pobrań

Pobierz (pdf, 3.65 MB)

Prognoza sytuacji hydrogeolocznej w strefach zasilania i poboru wód podziemncyh 01.06-31.08.2021r..pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.06.2021 - 31.08.2021

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1.06.2021 do 31.08.2021 r. nie prognozuje się wystąpienia stanu zagrożenia hydrogeologicznego o zasięgu regionalnym.

Przewiduje się, że zjawisko niżówki hydrogeologicznej będzie występować jedynie lokalnie na obszarze kraju, w szczególności w obrębie województw:
- warmińsko-mazurskiego,
- wielkopolskiego,
- mazowieckiego,
- śląskiego,
- podlaskiego,
- zachodniopomorskiego,
- pomorskiego
- małopolskiego.
Najmniej korzystna sytuacja hydrogeologiczna przewidywana jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i w południowej części województwa wielkopolskiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

pdf Ostrzeżenie PSH nr 2/2020 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju Popularny

679 pobrań

Pobierz (pdf, 63 KB)

Ostrzeżenie PSH nr 2-2020 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju.pdf

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju w związku z występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla następujących województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i śląskiego. Ponadto wprowadza się stan zagrożenia również dla województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Natomiast, z powodu poprawy sytuacji hydrogeologicznej, odwołuje się stan zagrożenia dla województw opolskiego i dolnośląskiego.