Projekt „Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej” skierowany był do osób pełniących funkcje geologów powiatowych i wojewódzkich. Miał zasięg ogólnopolski. Jego celem było wsparcie merytoryczne pracowników administracji geologicznej poprzez poszerzenie ich wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu szeroko rozumianej geologii, a także umożliwienie bezpośrednich spotkań i wymiany poglądów z pracownikami państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.

Projekt został zainaugurowany konferencją, która odbyła się 25 lutego 2015r. w Warszawie.

W ramach projektu przeprowadzono wśród pracowników administracji geologicznej konsultacje, mające na celu zebranie szczegółowych informacji na temat aktualnego stanu wiedzy i potrzeb edukacyjnych tej grupy.

Konsultacje te stanowiły podstawę do przygotowania programu szkoleń dla przedstawicieli administracji geologicznej. Trzydniowe szkolenia zorganizowane w dwóch cyklach tematycznych prowadzone były w III i IV kwartale 2015 r. w czterech miejscach: Gdańsk, Kraków, Warszawa i Wrocław.

Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję podsumowującą, która odbyła się 10 grudnia 2015 r. w Krakowie.

Przygotowana została także specjalna edycja miesięcznika "Przegląd Geologiczny", która zawiera artykuły informacyjno-edukacyjne z zakresu geologii złóż, informacji geologicznej, geologicznych baz danych, kartografii, geologii inżynierskiej, geologii środowiskowej, hydrogeologii oraz przepisów prawa.

Projekt objęty był honorowym patronatem Głównego Geologa Kraju, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Projekt finansowany był w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.