W ramach projektu „Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej działania administracji geologicznej” realizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB przeprowadzone zostały bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli administracji geologicznej.

Udział w szkoleniach przysługiwał jednemu przedstawicielowi administracji geologicznej z każdego województwa (geologowi wojewódzkiemu lub innej osobie z tego samego urzędu) i jednemu przedstawicielowi z każdego powiatu (geologowi powiatowemu). Jeśli odpowiedni urząd nie zatrudniał pracownika na stanowisku geologa powiatowego, udział w szkoleniach przysługiwał osobie wykonującej - w imieniu starosty - zadania należące do kompetencji administracji geologicznej.

Przedstawiciele administracji geologicznej mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch 3-dniowych szkoleniach. Możliwy był udział jednej osoby z danego urzędu w pierwszym, a innej osoby z tego samego urzędu w drugim cyklu szkoleniowym.

Szkolenia prowadzone były w dwóch cyklach tematycznych w tej samej formie i treści w 4 miejscach w Polsce. Udział w szkoleniach dla przedstawicieli administracji geologicznej był bezpłatny. W ramach szkolenia każdy uczestnik miał zapewnione wyżywienie, nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu do kwoty 150 złotych brutto (łącznie w obie strony).

Film podsumowujący szkolenia można obejrzeć TUTAJ.

Zakres tematyczny I cyklu szkoleń

 • Postępowanie koncesyjne w praktyce terenowych organów administracji geologicznej
 • Planowanie przestrzenne a działalność regulowana prawem geologicznym i górniczym
 • Projekty robót geologicznych
 • Projekt zagospodarowania złoża
 • Prowadzenie ruchu w zakładach górniczych w warunkach koncesji udzielonej przez starostę i marszałka
 • Rekultywacja terenów pogórniczych
 • Informacja geologiczna
 • Archiwizowanie danych geologicznych i archiwa geologiczne
 • Dane geologiczne gromadzone w Centralnej Bazie Danych Geologicznych oraz tematycznych bazach prowadzonych przez PIG-PIB
 • Założenia systemu informacyjnego Geoinfonet

Zakres tematyczny II cyklu szkoleń

 • Rozpoznawanie, ustalanie i zagospodarowanie zasobów wód podziemnych
 • Zasady dokumentowania wód podziemnych
 • Zasady projektowania ujęć wód podziemnych
 • Monitoring wód podziemnych
 • Problemy badań geologiczno - inżynierskich i geotechnicznych, a procedury administracyjne
 • Ruchy masowe ziemi i System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO a obowiązki administracji
 • Perspektywy rozwoju geotermii niskotemperaturowej a procedury administracyjne
 • Dokumentowanie wód termalnych – procedury i aspekty praktyczne
 • Problematyka historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz ocen stanu środowiska
 • Odpady a rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych - aspekty formalno-prawne
 • Geośrodowiskowe dane przestrzenne jako narzędzie w zarządzaniu zasobami naturalnymi