Raporty o złożach do połowy marca

Przedsiębiorcom eksploatującym złoża kopalin przypominamy o obowiązku corocznego sporządzenia informacji o zmianach zasobów złóż kopalin.

 

W tym celu należy wypełnić formularze: Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4 i przesłać je na adres państwowej służby geologicznej:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Program Geologia Złożowa i Gospodarcza
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

OBOWIĄZUJE TERMIN USTAWOWY - DO 15 MARCA 2018 r.
 
W celu ułatwienia sporządzania ewidencji PIG-PIB publikuje na stronie internetowej „Surowce mineralne” (http://surowce.pgi.gov.pl) pakiet ważnych informacji dla użytkowników złóż oraz wzory formularzy do wypełnienia. Na stronie tej znajdują się między innymi pliki do pobrania w formacie pdf – formularze Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4 wraz z objaśnieniami.

Ponadto można tam znaleźć obowiązujące przepisy prawne z zakresu geologii i górnictwa, w szczególności dotyczące ewidencji zasobów złóż kopalin:

  • ustawę Prawo geologiczne i górnicze,
  • rozporządzenie dotyczące zasad sporządzania operatu ewidencyjnego,
  • wzory informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny.

Zamieściliśmy również instrukcję, jak sprawdzić aktualny stan zasobów złoża w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS.

Jednocześnie przypominamy, że od wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy Prawo geologiczne i górnicze powstał obowiązek przesyłania wyżej wymienionych formularzy także do właściwego organu koncesyjnego.

Obowiązek prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin wynika z art. 101 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126 j.t.) oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz.U. Nr 262, poz. 1568).

Zebrane od użytkowników złóż dane zostaną wykorzystane do sporządzenia „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce”. Opracowanie to wydawane jest co roku przez państwową służbę geologiczną, a finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Marcin Szuflicki
Kierownik Programu Geologia Złożowa i Gospodarcza PIG-PIB