Kolejne spotkania w ramach projektu WATERPROTECT

W ramach projektu pt. „Innowacyjne narzędzia wspierające ochronę wód na terenach rolniczych” (WATERPROTECT – innovative tools enabling drinking WATER PROTECTion in rural and urban environments) w miejscowościach Warnice, Obryta, Barnim Reńsko, Wójcin, Barnim, Kłodzino, Moskorzyn, Kłęby, Nowy Przylep odbyło się szereg spotkań z rolnikami.

Spotkania odbyły się w pierwszym kwartale 2018 roku. Ich celem było przeprowadzenie ankiet dotyczących dobrych praktyk rolniczych stosowanych przez rolników gospodarujących w zlewni rzeki Gowienica Miedwiańska oraz ocena ich wiedzy w zakresie środków zaradczych ograniczających straty składników nawozowych w rolnictwie. Ankiety posłużą do szczegółowej analizy sytuacji istniejącej w zlewni rzeki Gowienicy Miedwiańskiej oraz wypracowaniu propozycji zmian, które przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni rzeki. Ankiety przeprowadzał Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach we współpracy z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach.

5

Tereny rolnicze w zlewni rzeki Gowienica Miedwiańska

Azot jest podstawowym i niezbędnym składnikiem żywej materii. Jest również niezastąpiony w produkcji roślinnej do otrzymania wysokiego i dobrej jakości plonu. Jednakże, ten sam azot może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, a jego stosowanie zawsze obarczone jest pewnymi stratami. Zadaniem dobrego gospodarza jest ograniczenie tych zagrożeń do minimum, zapewniając odpowiednie ilości azotu dla roślin i jednocześnie ograniczając zanieczyszczenie środowiska (wód gruntowych i powierzchniowych).

Głównymi źródłami azotu w rolnictwie są:

  • nawozy mineralne,
  • odchody zwierzęce,
  • rośliny motylkowate,
  • resztki roślinne,
  • inne odpady organiczne.

Azot wprowadzony do gleby w nawozach mineralnych i organicznych ulega wielu procesom chemicznym, fizycznym i biologicznym. Tworzą się różne jego związki, między innymi azotany, które mogą przemieszczać się do wód gruntowych i powierzchniowych. Ich nadmierne stężenie w wodzie do picia może być toksyczne dla ludzi (szczególnie dla dzieci) i zwierząt.

Więcej informacji: www.water-protect.eu

waterprotect logo

Zobacz również:

Pierwsze warsztaty projektu WATERPROTECT

WATERPROTECT: PIG-PIB walczy z zanieczyszczeniem azotanowym

Tekst: U. Czarniecka-Januszczyk, A. Kuczyńska, P. Burczyk

 

flaga ueNiniejsza publikacja odzwierciedla jedynie opinie autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji, zawartych w publikacji.
Disclaimer: this publication only reflects the authors’ views and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Projekt finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 727450.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450.