Spotkanie projektu Waterprotect w Szczecinie

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie z interesariuszami projektu Waterprotect. 

W spotkaniu uczestniczyli realizatorzy projektu – przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Szczecinie, jak również interesariusze projektu z gminy Warnice, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Spotkanie projektu Waterprotect w Szczecinie

Spotkanie w ramach projektu Waterprotect w Szczecinie

Podczas spotkania przedstawiono dotychczasowe wyniki projektu, w tym wyniki badań termowizyjnych wykonanych z powietrza wzdłuż cieku rzeki Gowienicy Miedwiańskiej, dzięki którym udało się zidentyfikować potencjalne nielegalne punkty zrzutu ścieków do rzeki oraz zaprezentowano aplikację GeoLOG, dostępną w serwisie informacyjnym PIG-PIB.

Celem prezentacji aplikacji GeoLOG było przedstawienie możliwości prezentacji danych środowiskowych zbieranych podczas realizacji projektu Waterprotect oraz zainicjowanie dyskusji dotyczącej narzędzia informatycznego budowanego w ramach projektu, które ma służyć Interesariuszom projektu jako platforma wymiany danych oraz wizualizacji wyników badań. Prezentacja aplikacji GeoLOG stanowiła podstawę do omówienia potrzeb poszczególnych podmiotów w zakresie danych na temat jakości wód podziemnych i powierzchniowych oraz zanieczyszczeń rolniczych i komunalnych.

spotkanie projektu Waterprotect w Szczecinie

Prezentacja aplikacji GeoLog

Dyskusja nad konstrukcją przyszłej bazy danych i metodami udostępniania danych doprowadziła do ustaleń w zakresie możliwości włączenia interesariuszy projektu w prace nad jej zasilaniem informacjami pozyskiwanymi przez podmioty odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki wodnej na terenie zlewni, a tym samym wymianę informacji i danych środowiskowych pomiędzy instytucjami. Konieczność usprawnienie wymiany danych pomiędzy podmiotami gospodarującymi w zlewni jest jednym z priorytetowych celów i założeń projektu Waterprotect, jak również wynikiem niezależnej analizy bieżącej sytuacji w zlewni, będącej przedmiotem prac pakietu Water Governance, w ramach którego opracowywany jest nowy model zarządzania zlewnią rzeki Gowienica Miedwiańska, uwzględniający potrzeby różnych interesariuszy.

spotkanie projektu Waterprotect w Szczecinie

Uczestnicy spotkania Waterprotect dyskutują nad przyszłą baza danych

Kolejne spotkanie z Interesariuszami zlewni w ramach projektu Waterprotect odbędzie się 7 września 2018 r. w Barzkowicach.  

Tekst: Małgorzata Przychodzka, Anna Kuczyńska
Zdjęcia: Marzena Nowakowska, Anna Kuczyńska

flaga ueNiniejsza publikacja odzwierciedla jedynie opinie autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji, zawartych w publikacji.

Disclaimer: this publication only reflects the authors’ views and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.Projekt finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 727450.This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450.