PIG-PIB na III Ogólnopolskim Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych - GeoSym

W dniach 11-13 kwietnia 2018 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach odbyło się III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Konferencję poprzedziły warsztaty pt. "Rozpoznanie podłoża gruntowego w drogownictwie w świetle wymagań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad". Podczas warsztatów zaprezentowano referat dotyczący projektu finansowanego przez NCBR i GDDKiA pt. "Nowoczesne badania podłoża gruntowego w drogownictwie", który jest realizowany przez konsorcjum naukowe PIG-PIB (lider), AGH im. S. Staszica w Krakowie i Politechnikę Warszawską.

geosym

Wystawa dotycząca geotermii niskotemperaturowej, którą zaprezentował PIG-PIB podczas III Ogólnopolskiego Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych

Konferencja rozpoczęła po warsztatach od przywitania gości i uczestników GeoSympozjum. Podczas otwarcia wystąpiła m.in. Prodziekan ds. naukowych i współpracy zagranicznej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Ewa Falkowska, przedstawiciel GDDKiA oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny mgr inż. Robert Jankowski.

Podczas 9 sesji referatowych wygłoszono 41 referatów o interdyscyplinarnej o następującej tematyce:

  1. Zastosowanie metod geofizycznych w przewidywaniu geozagrożeń i ocenie ich skutków
  2. Badania geochemiczne i petrologiczne w badaniach geośrodowiskowych
  3. Badania laboratoryjne podłoża gruntowego i skalnego
  4. Badania laboratoryjne i terenowe podłoża gruntowego i skalnego
  5. Zastosowanie metod geofizycznych w badaniach podłoża budowlanego
  6. Geologia fluwialna
  7. Geozagrożenia - osuwiska
  8. Monitoring konstrukcji obiektów inżynierskich oraz przekształceń antropogenicznych
  9. Nowoczesne techniki badawcze w sedymentologii i geologii strukturalnej.

Po każdej sesji referatowej prowadzona była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli zadawać pytania prelegentom. Bardzo duże zainteresowanie wybudził referat Krzysztofa Karwackiego z PIG-PIB o modelowaniu aktywności osuwisk z wykorzystaniem UAV (bezzałogowych statków powietrznych). Referat Grzegorza Pacanowskiego, także z PIG-PIB, dotyczył zastosowania metod tomografii elektrooporowej w rozpoznaniu płytkiej budowy geologicznej w nawiązaniu do realizowanego projektu "Nowoczesne badania podłoża gruntowego w drogownictwie".

geosym1

Prezentacja posterów podczas III Ogólnopolskiego Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych

W przerwach pomiędzy sesjami referatowymi odbyły się trzy sesje posterowe. W pierwszej sesji zaprezentowano postery dotyczące nowych "Wytycznych badań podłoża budowlanego w drogownictwie", opracowanych w ramach projektu RID oraz wydanego w 2018 roku poradnika "Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego". "Zasady…" zostały opracowane podczas realizacji zadania państwowej służby geologicznej pn. "Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) wraz ze sporządzeniem Atlasu geologiczno-inżynierskiego wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000", które zostało zaakceptowane do realizacji w latach 2013-2018 przez Ministra Środowiska oraz było sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

GeoSympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem z uwagi na jego interdyscyplinarny charakter oraz możliwość wymiany doświadczeń przez różne środowiska naukowe. Wydarzenie było miejscem do przedstawienia wyników najnowszych badań naukowych i prac rozwojowych. Przedstawiciele wszystkich ośrodków zgodnie uznali, że III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych zakończyło się sukcesem, a jego kolejna edycja odbędzie się za 3 lata.

Tekst i zdjęcia: Edyta Majer, Marta Sokołowska