Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017 r.

Najnowszy Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce jest już dostępny on-line. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) przedstawił w nim dane dotyczące złóż kopalin z ostatniego roku. W Bilansie… przedstawiono informację na temat blisko 14 tysięcy udokumentowanych złóż.

Najnowszy Bilans... zawiera dane dotyczące 13 848 krajowych złóż kopalin. Tak jak dotychczas, informacje o udokumentowanych zasobach pogrupowano pod względem rodzaju oraz przeznaczenia kopaliny i zestawiono w tabelach, którym towarzyszą zwięzłe informacje tekstowe.

bilans

Bilans złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, począwszy od ubiegłorocznego wydania Bilansu..., w przypadku złóż kopalin objętych własnością górniczą informację o zasobach przedstawiono z rozbiciem na poszczególne kategorie rozpoznania zasobów (A+B, C1, C2, D). Ponadto przedstawiono szczegółową informację o wielkości udokumentowanych zasobów pozabilansowych.

Państwowy Instytut Geologiczny sporządził Bilans... samodzielnie, jako zadanie państwowej służby geologicznej, i podobnie jak w latach ubiegłych publikuje go w terminie czerwcowym, co wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126 z późn. zm.).

Na uaktualnionej witrynie Surowce mineralne Polski, oprócz Bilansu... w postaci pliku PDF, udostępniono także dodatkowe informacje o poszczególnych grupach kopalin oraz aktualizowane na bieżąco dane wektorowe. Dane te umożliwiają wizualizację informacji przestrzennych, dotyczących udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów i terenów górniczych.

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce ukazuje się od ponad 60 lat, a PIG-PIB jest jego wydawcą nieprzerwanie od 1986 r. Druk Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017 r. jest planowany na lipiec 2018 r.

Dr Agnieszka Wójcik
Zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego
– Państwowego Instytutu Badawczego
ds. służby geologicznej

Pobierz Bilans złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017 r. (skompresowany plik pdf 5,3 Mb)

Zobacz Bilans złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017 r. on-line

Przejdź do strony Surowce mineralne Polski