PIG - PIB na międzynarodowych warsztatach International Seabed Authority

Przez 3 dni międzynarodowa grupa ekspertów z zakresu geologii morza i ochrony środowiska pracowała nad przygotowaniem wytycznych do Regionalnego Planu Zarządzania Środowiskiem (Regional Environmental Management Plan - REMP) w obszarach objętych kontraktami na eksplorację dna oceanicznego w kierunku rozpoznania złóż polimetalicznych siarczków masywnych.

W dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego odbyły się warsztaty zorganizowane przez Międzynarodową Organizację Dna Morskiego (ISA - International Seabed Authority). ISA jest autonomiczną organizacją utworzoną w oparciu o Konwencję Prawa Morza ONZ z 1982 roku oraz porozumienie o wprowadzeniu w życie XI części tej Konwencji 16 listopada 1994 roku. Zadaniami Organizacji jest m.in.: gospodarka złożami dna morskiego występującymi poza wodami jurysdykcji suwerennego państwa (w tzw. Obszarze) oraz kontrola aktywności w Obszarze.

remp1

Uczestnicy warsztatów poświęconych przygotowaniu Regionalnego Planu Zarządzania Środowiskiem (REMP)

Organizacja szczególną wagę przykłada do ochrony środowiska i racjonalnego zarządzania zasobami dna oceanicznego, dlatego też podczas 24 Sesji ISA, Rada Organizacji przyjęła strategię rozwoju Regionalnego Planu Zarządzania Środowiskiem (REMP). Warsztaty zorganizowane w Polsce były wynikiem ustaleń podjętych podczas 24 Sesji.

remp2

Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego Michael Lodge przywitał uczestników warsztatów

Polimetaliczne siarczki masywne, będące przedmiotem zainteresowania ze względu na swoją niewątpliwą wartość gospodarczą (zawierają wysokie stężenia miedzi, ołowiu, cynku, złota srebra oraz pierwiastków użytecznych technologicznie takich jak bizmut, german, ind czy selen), są związane z morskimi strukturami geologicznymi – grzbietami śródoceanicznymi, załukowymi strefami spreadingu i łukami wyspowymi. Struktury te są bardzo ważne i interesujące nie tylko ze względów ekonomicznych. Występują tam unikalne biocenozy, których rozwój i funkcjonowanie są ściśle powiązane z kominami hydrotermalnymi. Ze względu na swoje położenie w głębinach oceanicznych oraz małoobszarowy, punktowy charakter, nie są one jeszcze wystarczająco dobrze poznane.

Celem warsztatów było rozpoczęcie procesu przygotowania Regionalnego Planu Zarządzania Środowiskiem (REMP) w obszarach objętych kontraktami na eksplorację dna morskiego w kierunku rozpoznania złóż polimetalicznych siarczków masywnych w taki sposób, aby zapewnić zrównoważone wykorzystanie znajdujących się tam zasobów kopalin przy zapewnieniu ochrony ekosystemów dna oceanicznego. Wydarzenie to było szczególnie ważne dla Polski w związku z zawartym w lutym bieżącego roku kontraktem na 15-letnią eksplorację siarczków masywnych w rejonie Grzbietu Śródatlantyckiego.

Prace poszukiwawcze będą realizowane w ramach programu rozpoznania geologicznego oceanów PRoGeO. W przedsięwzięcie są zaangażowani eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB). Głównym wykonawcą i uczestnikiem programu, zgodnie z rządową uchwałą, ma być państwowa służba geologiczna.

Tekst: Agata Kozłowska - Roman
Zdjęcia: Filip Kacalski (Uniwersytet Szczeciński)
Współpraca: Artur Skowronek