Przyszłość zasobów mineralnych Ziemi tematem międzynarodowej konferencji w Kanadzie

Przyszłość zasobów mineralnych naszego globu była głównym tematem międzynarodowej konferencji „Resources for Future Generations”, która odbywała się 16-21 czerwca 2018 r. w Vancouver w Kanadzie. Poruszano wiele zagadnień, związanych z zasobami i złożami kopalin, wykorzystaniem źródeł energii, z uwzględnieniem źródeł odnawialnych oraz gospodarką wodami podziemnymi i powierzchniowymi. Wśród ponad 3000 uczestników nie zabrakło ekspertów z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB: prof. dr hab. Barbary Radwanek – Bąk i dr. Zbigniewa Małolepszego.


Prezentacje i dyskusje odbywały się w kilku równoległych sesjach tematycznych: „Złoża kopalin” (a także sesje poświęcone tzw. surowcom krytycznym), „Zasoby naturalne a społeczeństwo”, „Edukacja i Wiedza”, „Energia”, „Wody” oraz „Ziemia”.

W obszarze problemowym „Złoża kopalin” wiele uwagi poświęcono metodyce badań geologicznych, modelom złóż oraz nowoczesnym metodom poszukiwań, z uwzględnieniem eksploracji dna morskiego i kosmosu (odrębne sesje). Szczególną uwagę poświęcono tzw. surowcom krytycznym - metodom ich identyfikacji i oceny oraz prognozom rynkowym rozwoju ich wykorzystania i zapotrzebowania.

W ramach sesji tematycznych związanych z modułem „Zasoby naturalne a społeczeństwo” omawiano rolę surowców mineralnych w zrównoważonym rozwoju, znaczenie informacji geologicznej, zagadnienia dostępności złóż, zmieniającą się rolę służb geologicznych oraz problemy związane z rozwojem różnorodnych baz danych i harmonizacji danych. Istotnym elementem sesji były trzydniowe obrady na temat znaczenia kartografii geologicznej i trójwymiarowego modelowania geologicznego w szacowaniu zasobów naturalnych oraz nowoczesnym upowszechnianiu informacji i wiedzy geologicznej na temat zrównoważonej gospodarki surowcami.

Prezentacje w ramach obszaru problemowego „Edukacja i wiedza” dotyczyły głównie sposobu transferu wiedzy, nowoczesnych metod nauczania oraz propagowania wiedzy geologicznej.

W module „Energia” prezentowano w szczególności zagadnienia dotyczące geoenergii (w tym geotermii) i rozwoju odnawialnych źródeł energii, zaś w module „Wody”- wodom podziemnym (z uwzględnieniem problematyki wpływów górnictwa) oraz wykorzystaniu energii wód. Z kolei w ramach sesji tematycznych: „Ziemia” poruszono zagadnienia geologii podstawowej w tym geochronologii, kartografii geologicznej i nowoczesnym metodom geofizycznym badania głębokiego podłoża. Odrębne sesje poświęcono też regionalnej i globalnej metalogenii i tektonice.

W konferencji wzięło udział blisko 3000 uczestników z kilkudziesięciu krajów świata. Nasz Instytut czynnie (prezentacje ustne i poster) reprezentowało dwoje uczestników: dr Zbigniew Małolepszy i prof. dr hab. Barbara Radwanek-Bąk. Przedstawione prezentacje dotyczyły: modelowania basenów sedymentacyjnych Polski w technice 3D (3D Geological mapping of sedimentary basins in Poland), autorstwa Z. Małolepszego i E. Szynkaruk oraz problematyki waloryzacji złóż kopalin (Mineral deposits valorisation as one of the most important information about the mineral potential in Poland and conditions for its use now and in the future) autorstwa B. Radwanek-Bąk. Prezentacja dotyczyła metod i sposobów waloryzacji jako narzędzia przydatnego zarówno dla zagwarantowania dostępności cennych złóż do ich gospodarczego wykorzystania, jak aspektów jej przygotowania jako brakującego elementu kompleksowej i ogólnodostępnej informacji geologicznej dla przedsiębiorców, decydentów i ogółu społeczeństwa.

W trakcie dwudniowych warsztatów przedkonferencyjnych na temat trójwymiarowej kartografii geologicznej Z. Małolepszy wygłosił jeden z wykładów przygotowany wspólnie z E. Szynkaruk. Referat dotyczył możliwości i wyzwań jakie pojawiają się w Polsce w zakresie kartografii geologicznej z wykorzystaniem modelowania 3D (New opportunities and challenges in 3-D geological mapping in Poland).

Oprócz prezentacji referatów w ramach sesji tematycznych odbyły się sesje posterowe, warsztaty, szkolenia dla młodych geologów i wycieczki terenowe. Imprezą towarzyszącą konferencji była wystawa promocyjna firm geologicznych i eksploracyjnych, sprzętu górniczego, możliwości analitycznych wyspecjalizowanych laboratoriów itp. Na wystawie tej prezentowały swoje oferty również instytucje i towarzystwa naukowe (AmericanGeoscience Institute, Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum, The Geological Society of London, Society of Economic Geologists, One Geology i.in.).

one geology kanada


W tygodniu poprzedzajacym konferencję odbyło się spotkanie technicznej grupy roboczej OneGeology (Technical Implementation Group – TIG) oraz warsztaty OneGeology dotyczące działań, powiązanych z celami OneGeology, realizowanych w Ameryce Północnej. Ponadto, dyskutowano kierunki dalszego rozwoju inicjatywy tj. Linked Data czy modele geologiczne 3D. Przedstawiciel PIG-PIB zwrócił uwagę uczestników TIG m.in. na potrzebę wielojęzyczności prezentowanych danych geologicznych oraz poświęcenia większej uwagi użytkownikom produktów OneGeology i analizę ich potrzeb.

PIG-PIB otrzymał także zaproszenie do włączenia się w prace grup roboczych CGI (Commision for the Management and Application of Geoscience Information) zajmujących się np. opracowaniem słowników dla standardu GeoSciML i opracowywanego EarthResourceML (ERML). Zespoły te ściśle współpracują z OGC (Open Geospatial Consortium).

Tekst: Barbara Radwanek-Bąk, Urszula Stępień, Zbigniew Małolepszy
Zdjęcie: Urszula Stępień