Zmiana na stanowisku dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Ze względu na istotne zadania państwa stawiane przed Instytutem oraz potrzebę zapewnienia ciągłości działalności służby geologicznej Minister Środowiska 24 listopada 2018 r. powołał na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego dr Agnieszkę Wójcik, dotychczasowego zastępcę dyrektora Instytutu ds. służby geologicznej.


W tak ważnym czasie, jakim jest rok 2019 i jubileusz 100-lecia powołania Państwowego Instytutu Geologicznego, przed nowo powołaną dyrektor Instytutu stoi przede wszystkim zadanie zwiększenia efektywności służby geologicznej i hydrogeologicznej, także w wymiarze naukowym oraz integracja całego środowiska naukowego związanego z polską geologią.

Agnieszka Wójcik uzyskała stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia. Pracę doktorską napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Alfreda Majerowicza. Jest współautorką wielu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych i złożowych, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko dla inwestycji budowlanych oraz kopalń, a także projektów rekultywacji terenów zdegradowanych, kopalń, składowisk odpadów oraz ekspertyz dotyczących możliwości wykorzystania odpadów przy rekultywacji obszarów pogórniczych i poskładowiskowych.

Dr Agnieszka Wójcik ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zarówno na szczeblu samorządowym, jak i rządowym. Pracowała m.in. w Zachodniej Okręgowej Izbie Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, obejmującej zasięgiem pięć województw oraz w Urzędzie Gminy Świdnica. Od marca 2016 r. w Ministerstwie Środowiska, pełniła funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru Geologicznego. Następnie została oddelegowana do zorganizowania nowego departamentu, którego dotąd w administracji rządowej nie było – Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz, co niewątpliwie przyczyniło się do podniesienia rangi geologii.

W kwietniu 2017 r. została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw ogólnych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, następnie zastępcy dyrektora PIG-PIB do spraw służby geologicznej, realizującej zadania z zakresu Prawa geologicznego i górniczego oraz Prawa wodnego.