PIG-PIB na Niemieckim Kongresie Geotermalnym

W dniach 27-29.11.2018 w Essen odbyła się kolejna edycja Niemieckiego Kongresu Geotermalnego, organizowanego dorocznie przez Federalne Stowarzyszenie Geotermiczne (Bundesverband Geothermie e.V.), pod honorowym patronatem Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych naszego zachodniego sąsiada, które gromadzi ekspertów z wielu krajów Europy i świata. Delegacja ekspertów z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB uczestniczyła w Kongresie już po raz czwarty.


W tegorocznej edycji kongresu udział wzięło ponad 700 uczestników. Przedstawiono około 170 prezentacji referatowych i posterowych (szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej: www.der-geothermiekongress.de/kongress-2018/english.html), w tym znaczącą część w języku angielskim. Formuła wydarzenia zakłada zapraszanie do współpracy w kolejnych latach w organizacji i prezentacji osiągnięć innego kraju partnerskiego, którym w roku bieżącym była Dania. Polska wystąpiła w tej roli w roku 2016.

Przedstawiciele Instytutu – dr Wiesław Kozdrój i dr Maciej Kłonowski uczestniczyli w kongresie w ramach realizacji projektu GeoPLASMA-CE, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG Europa Środkowa.

Dr Wiesław Kozdrój zaprezentował poster pt. "3D geological modelling and assessment of geothermal potential in the Wałbrzych region, Poland – project GeoPLASMA-CE" (współautorzy: mgr Urszula Wyrwalska i dr Małgorzata Ziółkowska - Kozdrój), przedstawiający wyniki geologicznych badań modelowych 3D dla obszaru pilotażowego rejonu Wałbrzycha, który zostanie wykorzystany do obliczenia geotermicznego potencjału energetycznego skał podłoża.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych projektu GeoPLASMA-CE w części wystawienniczej kongresu zostało zorganizowane stoisko przygotowane przez partnera projektu firmę GiGa Infosystem z Freibergu koło Drezna. Na stoisku dostępne było materiały promocyjne projektu na którym m.in. prezentowana była zaawansowana wersja internetowego portalu eksperckiego projektu umożliwiająca interaktywne korzystanie z mapy konfliktowości geośrodowiskowych dla instalacji geotermalnych pomp ciepła.

foto 1

Stoisko projektu GeoPLASMA-CE podczas Niemieckiego Kongresu Geotermalnego 2018 w Essen

W ostatnim dniu kongresu miały miejsce warsztaty pn. "Knowledge Exchange Workshop on environmental monitoring of Shallow Geothermal Energy Use", zorganizowane wspólnie przez sekretariaty trzech projektów – GRETA, GeoPLASMA-CE i MUSE, dotyczące sposobów wykorzystania oraz strategii i planowania zastosowania niskotemperaturowej energii geotermalnej na poziomie UE oraz w poszczególnych krajach partnerskich, regionach i obszarach pilotażowych. W ramach tego wydarzenia przeprowadzono 2 sesje, podczas których zaprezentowano 10 referatów omawiających główne założenia i wyniki dotyczące monitoringu środowiskowego w aspekcie wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej, w tym: studia przypadków w różnych krajach UE, działania poszczególnych partnerów projektów, wyniki badań terenowych i modelowych, etc.

W sesji popołudniowej dr Maciej Kłonowski przedstawił prezentację pt.: "Activities of the Polish Geological Institute – National Research Institute in mapping and monitoring of shallow geothermal energy" (współautorzy: Wiesław Kozdrój, Grzegorz Ryżyński).

foto 2

Dr Maciej Kłonowski wygłasza prezentację nt. działań PIG - PIB w dziedzinie geotermii niskotemperaturowej

Tekst: Maciej Kłonowski i Wiesław Kozdrój
Foto: Sekretariat projektu GeoPLASMA-CE

geoplasma ce rgb          low carbon cities and regions