Geotermia niskotemperaturowa efektywnym narzędziem do walki ze smogiem

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB jest jednym z 16 partnerów konsorcjum projektu MUSE - Managing Urban Shallow Geothermal Energy (Zarządzanie niskotemperaturową energią geotermalną na terenach zurbanizowanych), realizowanego w ramach programów GeoERA i Horyzont 2020, który dotyczy badań nad wykorzystaniem niskotemperaturowej energii geotermalnej, w tym analizy konfliktów związanych z jej zastosowaniem, na obszarach miejskich w Europie. Rezultaty projektu umożliwią wypracowanie strategii zarządzania geotermią niskotemperaturową, uwzględniających jej efektywne planowanie i monitorowanie wpływu na środowisko naturalne. Będą one również pomocne w opracowaniu planów i strategii rozwoju obszarów miejskich oraz w krajowych planach działania w zakresie energii odnawialnej. Wypracowane metody i koncepcje zostaną przetestowane i ocenione we współpracy z lokalnymi interesariuszami projektu dla 14 lokalizacji pilotażowych położonych na terenie wybranych miast Europy.


Spotkanie robocze partnerów projektu MUSE, które odbyło się w dniach 27 - 28 listopada 2018 r. w Essen, równolegle z Niemieckim Kongresem Geotermalnym 2018, otworzył koordynator projektu MUSE, Gregor Goetzl z austriackiej służby geologicznej. Pierwsza sesja robocza, przeprowadzona przez liderów grup działań WP1 - WP6, miała na celu krótkie przypomnienie założeń i planowanych rezultatów projektu oraz omówienie działań bieżących. W sesji popołudniowej przedstawiono charakterystykę poszczególnych obszarów pilotażowych projektu, w tym ich lokalizację, budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne, środowiskowe i klimatyczne oraz zagadnienia związane z energetyką cieplną i wykorzystaniem niskotemperaturowej energii geotermalnej.

W ramach wspomnianej sesji dr Maciej Kłonowski przedstawił prezentację dotyczącą aglomeracji warszawskiej – obszaru badań pilotażowych polskiej części projektu MUSE, pt. Pilot Area 13, Agglomeration of Warsaw (współautorzy: Mateusz Żeruń i Jacek Kocyła). W kolejnej sesji przedyskutowano zagadnienia związane zarządzaniem projektem oraz upowszechnianiem rezultatów projektu, w tym projekt ulotki i strony internetowej.

muse klonowski

Uczestnicy roboczego spotkania partnerów projektu MUSE w Essen

Podczas drugiego dnia spotkania omówiono zadania bieżące i planowane do realizacji w roku 2019. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, wspólnie z hiszpańską służbą geologiczną, jest odpowiedzialny za realizację grupy działań WP3 pn. Rozwój strategii zarządzania i planów działania uwzględniających zagadnienia prawne i politykę zrównoważonego rozwoju i wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej na obszarach miejskich. Wynikiem zaplanowanych prac będzie wspólny raport dotyczący strategii wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej w krajach partnerskich projektu i w Unii Europejskiej. Jednym z narzędzi służących do jego opracowania będzie kwestionariusz, który został omówiony przez dr. Macieja Kłonowskiego w prezentacji pt. Partner questionnaire on specific national legal framework, procedures and policies.

Tekst: Maciej Kłonowski
Zdjęcie: Sekretariat projektu MUSE