Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych

Państwowa służba hydrogeologiczna przygotowała prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 - do 31 stycznia 2019 r.


W okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2019 roku niskie położenie swobodnego zwierciadła wód pierwszego poziomu wodonośnego i występowanie niżówki hydrogeologicznej prognozuje się głównie na obszarach usytuowanych w granicach województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz, w mniejszym stopniu, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, śląskiego i małopolskiego.

Efektem tego zjawiska mogą być występujące na wskazanych obszarach utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie). Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie przewiduje się wystąpienia trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych.

prognoza psh

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – styczeń 2019 r.

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych przewiduje, że w obrębie województwa opolskiego znajdą się obszary, w których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego, obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). Ponadto lokalnie na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego stan rezerw będzie kształtował się powyżej zera, ale będzie niższy niż 20%. Na pozostałym, przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie wyższy i wyniesie powyżej 20%.

prognoza psh styczen 2019

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych

W prognozie wykorzystano m.in. wyniki pomiarów głębokości do zwierciadła wód podziemnych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego dostępnych do dnia 10.12.2018 r. z uwzględnieniem obserwacji i prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Z powodu utrzymującego się zagrożenia hydrogeologicznego związanego z występowaniem niżówki hydrogeologicznej na znacznym obszarze kraju aktualizacja prognozy dotyczącej sytuacji hydrogeologicznej nastąpi w przeciągu miesiąca.

Strefy zasilania wód podziemnych obejmują blisko 90% obszaru kraju. Zgodnie z aktualną informacją pozyskaną przez państwową służbę hydrogeologiczną (PSH) liczba ujęć wód podziemnych, które aktywnie, corocznie działają w ramach poboru rejestrowanego, wynosi na obszarze kraju ponad 18 000, w tym około 15 000 stanowią ujęcia, do których odnosi się wymóg działania w ramach pozwolenia wodnoprawnego. Ponad 90% spośród tych ujęć służy zaopatrzeniu ludności w wodę do spożycia. Według aktualnych danych GUS ujęcia wód podziemnych zapewniają ok. 70% zaopatrzenia w wodę sieciami wodociągowymi. Wody podziemne stanowią również źródło wód przeznaczonych do spożycia i dla potrzeb gospodarstw domowych w ramach zwykłego (nierejestrowanego) korzystania z wód oraz źródło wody dla utrzymania ekosystemów wodnych i lądowych zależnych od wód podziemnych.

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.01.2019- 31.01.2019

okl prognoza 7b 2018

Źródło: Państwowa służba hydrogeologiczna


Strona państwowej służby hydrogeologicznej (PSH)