O geologii dna Bałtyku podczas Akademii OFFSHORE

W dniu 26 marca 2019 r. w Gdańsku odbyła się kolejna edycja seminarium pn. „Akademia OFFSHORE”, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW).

Cykliczne spotkania mają na celu umożliwienie zainteresowanym bezpośredniego dostępu do najnowszej wiedzy i najlepszych praktyk w planowaniu, projektowaniu, realizacji i eksploatacji morskich farm wiatrowych. Na zaproszenie organizatora w spotkaniu wzięli udział eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB: dr Wojciech Jegliński (Dyrektor Oddziału Geologii Morza PIG-PIB), dr Edyta Majer (z-ca kierownika Centrum Geozagrożeń PIG-PIB), dr Regina Kramarska, dr Zbigniew Frankowski, Adam Roguski i Jerzy Frydel.

Akademia OFFSHORE jest adresowana do inwestorów i deweloperów rozwijających projekty farm wiatrowych, specjalistów i ekspertów świadczących usługi w procesie przygotowania i realizacji projektów, pracowników administracji publicznej prowadzących postępowania związane z realizacją projektów oraz środowisk naukowych zainteresowanych działalnością badawczą i wdrożeniową. Tematem spotkania w Gdańsku była realizacja badań i prac geotechnicznych w Polskich Obszarach Morskich.

W pierwszej części spotkania dr Regina Kramarska z Oddziału Geologii Morza PIG-PIB przedstawiła referat na temat pozyskiwania i wykorzystania informacji geologicznej przy projektowaniu robót geologicznych na morzu. Szczególny nacisk został położony na stopień dotychczasowego rozpoznania budowy geologicznej w obrębie Polskich Obszarów Morskich, zasadności wykorzystania map geologicznych dna Bałtyku w skali przeglądowej (1:500 000 i 1:250 000) oraz dostępność danych na potrzeby projektowe w formie publikacji oraz internetowych baz danych prowadzonych przez PIG-PIB.

Radosław Wróblewski i Krzysztof Załęski z Instytutu Morskiego w Gdańsku zapoznali uczestników z metodami badań geologicznych i geotechnicznych, a także wynikami i wnioskami płynącymi ze szczegółowego rozpoznania budowy dna morza.

omg majer1

Dr Regina Kramarska w trakcie prezentacji poświęconej źródłom informacji niezbędnym do projektowania robót geologicznych na morzu

Druga sesja poświęcona była planowaniu i prowadzeniu badań geotechnicznych na morzu. Praktyczne wykorzystanie wyników badań w projektowaniu oraz instalacji konstrukcji zaprezentowali prelegenci z Niemiec i Danii, którzy przedstawili swoje doświadczenia dotyczące prowadzenia procesów inwestycyjnych w wybranych krajach Europy Zachodniej. Jako konkluzję podkreślono konieczność ścisłej współpracy pomiędzy inwestorem, projektantem i geologiem na każdym etapie inwestycji.

Kolejna sesja tematyczna spotkania dotyczyła prawnych aspektów projektowania badań geologicznych w inwestycjach morskich. Dr Edyta Majer i dr Zbigniew Frankowski podzielili się wiedzą o procedowaniu i zatwierdzaniu projektów robót geologicznych oraz przedstawili dokumenty prawne regulujące te czynności. Jako członkowie Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich (KDGI) zwrócili uwagę na główne błędy w projektach robót geologicznych przedstawianych do zatwierdzenia w Ministerstwie Środowiska. Swoje wystąpienie wygłosił również Piotr Kubala z Polskiej Grupy Energetycznej (PGE).

omg majer2

Dr Edyta Majer prezentuje jedną z najnowszych publikacji poświęconą projektowaniu badań – „Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego”

Po zakończeniu wykładów zorganizowano panel dyskusyjny, podczas którego rozmawiano o zagadnieniach poruszanych podczas sesji i w trakcie rozmów kuluarowych. Dyskutowano m.in. o kwestiach związanych z budową geologiczną dna Bałtyku w skali makro i mikro oraz o różnicach proceduralnych uzyskiwania koncesji w Danii, Niemczech, Belgii i Polsce. Zwrócono uwagę na parametry techniczne, które powinny spełniać budowle na morzu, w świetle przewidywanego wzrostu mocy turbin wiatrowych, jak również na konieczność właściwego rozpoznania budowy geologicznej pod kątem posadowienia stacji kolektorowych.

omg majer4

Uczestnicy panelu dyskusyjnego V edycji Akademii OFFSHORE

Spotkanie w ramach Akademii OFFSHORE dało również możliwość zaprezentowania oferty Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Na stoisku przedstawiono zawartość i możliwości internetowych baz danych (geologia.pgi.gov.pl/, geolog.pgi.gov.pl/, atlasy.pgi.gov.pl/), dotyczących przede wszystkim rozpoznania geologii dna Bałtyku, jak również aspektów geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych i geochemicznych. Można było zapoznać się z publikacjami i monografiami wydawanymi przez PIG-PIB, m.in. poradnikami dla inwestorów, projektantów i wykonawców o zasadach dokumentowania geologiczno-inżynierskiego i dokumentowania warunków posadowienia obiektów budowlanych.

omg majer5

Stoisko PIG-PIB było chętnie odwiedzanym miejscem przez uczestników seminarium, gdzie również kontynuowano rozmowy dotyczące zagadnień nurtujących uczestników spotkania

Spotkanie na Akademii OFFSHORE z udziałem inwestorów, projektantów i geologów, dzięki obecności międzynarodowego gremium, dało możliwość wymiany doświadczeń i pogłębienia dyskusji o aspektach związanych z realizacją projektu morskich farm wiatrowych. Na zakończenie, prowadzący spotkanie Mariusz Witoński – prezes PTMEW, zapowiedział kolejną VI odsłonę Akademii OFFSHORE.

omg majer6

Na stoisku PIG-PIB przedstawiano zawartość baz danych prowadzonych przez PIG-PIB gromadzących dane i informację geologiczne dotyczące Polskich Obszarów Morskich

Tekst: Adam Roguski, Jerzy Frydel
Zdjęcia: Jerzy Frydel, Wojciech Jegliński, Adam Roguski

logo nfosgw dofinansowanieStoisko zostało zorganizowane w ramach tematu Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej i zostało sfinansowane ze środków NFOŚiGW