XXIV Konferencja „Kamień w złożu, architekturze i krajobrazie”

Pozyskanie surowców skalnych, ich różnorodne wykorzystanie oraz problemy związane z deterioracją i konserwacją kamienia były omawiane podczas XXIV edycji ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Kamień w złożu, architekturze i krajobrazie”. Wydarzenie miało miejsce 5 kwietnia 2019 r. i towarzyszyło Ogólnopolskim Targom Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM, organizowanym przez Targi Kielce.

Od zarania dziejów kamień towarzyszył człowiekowi, dając mu możliwość schronienia, obrony i wzniecania ognia. Pełnił doniosłą rolę w obrzędach kultowych i z czasem stał się ważnym surowcem budowlanym. Jego pozyskiwanie i wykorzystanie znacząco wpłynęło na otaczający nas krajobraz.

Otwarcie konferencji "Kamień w złożu, architekturze i krajobrazie"

Otwarcie konferencji. Przemawia Marcin Kos - Zastępca Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Kielcach

Konferencja zorganizowana została przez Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB oraz Targi Kielce. Wzięło w niej udział 57 osób, reprezentujących różne instytucje związane z geologią, konserwacją kamienia i ochroną środowiska. Podczas konferencji wygłoszonych zostało 12 referatów.

Uczestnicy konferencji „Kamień w złożu, architekturze i krajobrazie”

Uczestnicy konferencji „Kamień w złożu, architekturze i krajobrazie”

Profesor dr hab. Janina Wiszniewska z PIG - PIB w Warszawie i mgr Michał Ruszkowski z Uniwersytetu Warszawskiego zabrali uczestników konferencji na wycieczkę po szlaku „Freedom Trail”, pokazując wykorzystanie gł. granitu Quincy w budowlach zabytkowych Bostonu. Począwszy od XVII w. surowiec ten pozyskiwano z głazów narzutowych i kamieniołomów w stanie Massachusetts. Ci sami autorzy omówili rodzaje deterioracji materii skalnej.

Na kolejny spacer, tym razem po Trakcie Królewskim w Warszawie, zabrała słuchaczy dr Alicja Bobrowska (Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). Zwracała uwagę na surowce kamienne wykorzystane zarówno w obiektach zabytkowych, wśród których dominowały piaskowce szydłowieckie, jak i współczesnych, zastosowanych podczas rewitalizacji Traktu.

 

Następne wystąpienia zostały przygotowane przez naukowców z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie i dotyczyły surowców skalnych użytych do budowy romańskich kościołów w okolicy Krakowa (dr hab. inż. Jan Bromowicz prof. AGH) oraz przejawów korozji biologicznej kamienia budowlanego i problemów związanych z jego rewaloryzacją (dr hab. inż. Marek Rembiś). Zagadnienia dotyczące inwentaryzacji, waloryzacji i ochrony krajobrazu geologicznego w wybranych rezerwatach świętokrzyskich i nadnidziańskich przedstawili dr hab. inż. Jan Urban prof. IOP PAN i Andrzej Kasza (Speleoklub Świętokrzyski). Rolę i znaczenie głazów narzutowych na obszarze północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich omówili pracownicy i studentka Instytutu Geografii UJK – dr hab. Maria Górska-Zabielska prof. UJK, mgr Piotr Kusztal i Kinga Witkowska.

Diagenetyczne zróżnicowanie kredowych (koniak) piaskowców synklinorium północno-sudeckiego zreferowały dr Małgorzata Szczepaniak (Instytut Geografii UAM) i Adrianna Kowalczyk.
Mgr Katarzyna Zboińska (Oddział Dolnośląski PIG - PIB, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego) i dr Wojciech Bartz (Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego) scharakteryzowali piaskowce, z których był wykonany gotycki portal w bazylice św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu.

Problemy z ustaleniem proweniencji materiału kamiennego, użytego w mozaice z wczesnochrześcijańskiej bazyliki w Chhim (Liban) przedstawili mgr Anna Tomkowska (Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) i mgr Michał Ruszkowski. Pozostałości dawnego górnictwa skalnego w rejonie Sitkówki w Górach Świętokrzyskich omówili: mgr Paweł Król (Muzeum Narodowe w Kielcach), mgr inż. Grzegorz Pabian (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) i dr Anna Mader (Oddział Świętokrzyski PIG - PIB). Surowce skalne, wykorzystane w budowlach zabytkowych Szydłowa, scharakteryzowali: dr Anna Mader, mgr Paweł Król i dr inż. Zbigniew Złonkiewicz (Oddział Świętokrzyski PIG - PIB).

Prezentacja dotycząca dawnego górnictwa skalnego w rejonie Sitkówki w Górach Świętokrzyskich

Prezentacja dotycząca dawnego górnictwa skalnego w rejonie Sitkówki w Górach Świętokrzyskich

Dr Anna Mader z Oddziału Świętokrzyskiego PIG - PIB podczas prezentacji

Dr Anna Mader z Oddziału Świętokrzyskiego PIG - PIB podczas prezentacji

Miłym akcentem na zakończenie konferencji było uroczyste wręczenie przez przedstawicieli Targów Kielce – Panów Piotra Szlakowskiego – Zastępcy Dyrektora Wydziału Targów i Grzegorza Figarskiego, dyplomu i gratulacji z okazji 100-lecia PIG - PIB na ręce Anny Mader.

Wręczenie dyplomu z okazji 100-lecia PIG - PIB

Wręczenie dyplomu z okazji 100-lecia PIG - PIB

Dyplom z gratulacjami dla Państwowego Instytutu Geologicznego

Dyplom z gratulacjami dla Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej, XXV jubileuszowej edycji konferencji w przyszłym roku.

Ogólnopolskim Targom Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM, organizowanym przez Targi Kielce

Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM cieszą się dużym zainteresowaniem 

Tekst: Anna Fijałkowska-Mader i Ewelina Bąk
Zdjęcia: Ewelina Bąk, Targi Kielce

 

logo nfosgw dofinansowanie Konferencja została zorganizowana w ramach tematu "Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej" i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej