Płytka geotermia znów na topie: spotkanie i warsztaty projektu GeoPLASMA-CE

W dniach 2 - 5 kwietnia 2019 r. w siedzibie austriackiej służby geologicznej (GBA) we Wiedniu miało miejsce spotkanie i warsztaty projektu GeoPLASMA-CE. W wydarzeniu wzięli udział eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB: dr Wiesław Kozdrój – kierownik projektu w PIG-PIB oraz dr Małgorzata Ziółkowska-Kozdrój, dr Maciej Kłonowski i mgr inż. Grzegorz Ryżyński. Projekt GeoPLASMA-CE programu Interreg Europa Centralna dotyczy strategii rozwoju, zarządzania i wykorzystania zasobów niskotemperaturowej energii geotermalnej w krajach partnerskich konsorcjum, tj. Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji i Słowenii – zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, jak i lokalnym – w wybranych obszarach pilotażowych.

W Polsce projekt realizowany jest w dwóch miejscach – na obszarze transgranicznym Wałbrzych - Broumov (PIG-PIB we współpracy z Czeską Służbą Geologiczną) i w aglomeracji Krakowa (Akademia Górniczo - Hutnicza). Wybrane obszary charakteryzują się dużym zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym niską emisją kominową. Działania projektu zmierzają do szerszego wykorzystania geotermalnych pomp ciepła do ogrzewania budynków, a tym samym wspomagają walkę ze smogiem. Drugim celem jest zwiększenie krajowej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Wyniki prac projektu, w tym wykonane w terenie testy reakcji termicznej (TRT), pomiary laboratoryjne przewodności cieplnej skał i gruntów oraz opracowane trójwymiarowe modele geologiczne posłużą do wykonania map potencjału płytkiej geotermii w wybranych obszarach pilotażowych oraz określeniu możliwości jej praktycznego wykorzystania. Materiały te posłużą do opracowania, we współpracy z interesariuszami projektu, strategii rozwoju i zastosowania geotermii niskotemperaturowej na badanych obszarach. Strategie zaś będą pomocne w przyszłości np. do aktualizacji lokalnych programów gospodarki niskoemisyjnej lub planów zaopatrzenia ludności w energię cieplną.

W trakcie trzech pierwszych dni spotkania odbyło się szereg sesji plenarnych i technicznych oraz warsztatów poświęconych głównie podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć projektu związanych z finalizacją poszczególnych działań. W trakcie obrad, którym w większości przewodniczył Gregor Goetzl – koordynator projektu (GBA), skupiono się przede wszystkim na następujących kwestiach technicznych:

  • dostarczeniu wszystkich materiałów i danych dla prawidłowego funkcjonowania geoportalu projektu, dzięki któremu udostępnione zostaną jego główne rezultaty (https://portal.geoplasma-ce.eu/),
  • analizie uniwersalnej formuły obliczeniowej dla jednostkowego wskaźnika mocy cieplnej,
  • opracowaniu map podpowierzchniowej temperatury podłoża skalnego,
  • opracowaniu i sposobach dystrybucji dwóch krótkich broszur (podręczników) opisujących techniczne kryteria sukcesu dla wykorzystania instalacji geotermalnych pomp ciepła oraz ogólną strategię rozwoju płytkiej geotermii na obszarze Europy Centralnej.

Ponadto omówiono możliwości udostępniania rezultatów projektu, np. podczas wydarzeń publicznych i konferencji branżowych, już po jego zakończeniu. Ostatni dzień spotkania poświęcono na analizę możliwości wykorzystania rezultatów projektu GeoPLASMA-CE. Omówiono działania, które mogą być wspólnie podjęte po zakończeniu projektu, np. inicjację nowych projektów badawczo-rozwojowych. Zdefiniowano w tej mierze szereg możliwych kierunków i pól aktywności, np.:

  • integracja lokalnych planów energetycznych z koncepcjami rozwoju zastosowań geotermalnych pomp ciepła na obszarach atrakcyjnych turystycznie oraz w miejscowościach uzdrowiskowych,
  • poszukiwanie optymalnych pod względem efektywności energetycznej rozwiązań dla płytkiej geotermii w połączeniu z magazynowaniem energii i systemami fotowoltaicznymi,
  • utworzenie wspólnej bazy danych pomiarów właściwości termicznych skał i wód podziemnych,
  • włączanie geotermii niskotemperaturowej do lokalnych sieci grzewczych.

geoplasma kozdroj1

Uczestnicy spotkania partnerów projektu GeoPLASMA-CE w Wiedniu

Było to już przedostatnie spotkanie partnerów projektu, którego realizacja – w ramach programu Interreg Europa Środkowa, po prawie trzyletnim okresie dobiegnie niedługo końca. W maju 2019 r. odbędzie się we Freibergu w Saksonii ostatnie spotkanie partnerów, podsumowujące rezultaty projektu. Będzie ono połączone ze spotkaniami z grupą doradczą, interesariuszami oraz regionalną konferencją naukowo - techniczną   pdf Geotermie Tag (152 KB) .

Tekst: Wiesław Kozdrój, Maciej Kłonowski
Zdjęcie: GBA

 geoplasma ce rgb          low carbon cities and regions

Więcej informacji o projekcie GeoPLASMA-CE: www.interreg-central.eu/Content.Node/GeoPLASMA-CE.html