Metodyka opracowania i reambulacji Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski

Ukazała się "Metodyka opracowania i reambulacji Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP) w skali 1:50 000". To opracowanie poradnikowe, obejmujące opisy metod stosowanych w całym procesie opracowania, wydania i udostępnienia SMGP.

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 jest największym zadaniem realizowanym w historii polskiej geologii. To kompleksowe opracowanie obejmujące powierzchniową mapę geologiczną, mapy tematyczne – geomorfologiczną i geologiczną odkrytą, przekroje i profile geologiczne oraz tekst objaśniający. Do 2009 r. opracowano autorsko wszystkie 1069 arkuszy SMGP. Obecnie prowadzone są prace reambulacyjne.

Wykonanie tak złożonego operatu wymaga zaplanowania i przeprowadzenia szeregu prac terenowych, kameralnych, laboratoryjnych, redakcyjnych i informatycznych. Dlatego niniejsza "Metodyka opracowania i reambulacji Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000" jest opracowaniem poradnikowym. Zawiera opisy metod stosowanych w całym procesie opracowania, wydania i udostępnienia SMGP, za których pomocą powinno się realizować zadania postawione w nadal obowiązującej "Instrukcji opracowania i wydania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP) w skali 1:50 000. Wydanie II uzupełnione" z 2004 r. wraz z Aneksem z 2011 r.

W "Metodyce..." przedstawiono kolejne etapy wykonania arkuszy SMGP: od prac projektowych, gromadzenia archiwalnych danych geologicznych do prac terenowych i kameralnych. Uwzględniono także metody, które przez lata były skutecznie stosowane w kartografii geologicznej i choć dziś są zastępowane lub uzupełniane nowymi technikami, nadal bywają przydatne (np. interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych). Niektóre metody i procedury zostały wypracowane specjalnie na potrzeby realizacji SMGP – np. proces redagowania i cyfrowego opracowania map geologicznych. W tekście wspomniano również o pracach obecnie wdrażanych i projektach na przyszłość, np. dotyczących cyfrowego opracowania materiałów autorskich.

Metodyka ma być narzędziem do dalszego doskonalenia poziomu merytorycznego i technicznego Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski. Jest również podsumowaniem doświadczeń zdobytych przy realizacji SMGP przez 400 kartujących geologów i wielu specjalistów z różnych dziedzin współpracujących przy tym opracowaniu. Metodyka może mieć zastosowanie nie tylko w dokończeniu pierwszej edycji SMGP i jej przyszłym aktualizowaniu, lecz także w szkoleniu przyszłych kadr geologów w zakresie szeroko pojętej kartografii geologicznej.

okladka reambulacja smgp logo100

Zobacz:   pdf Metodyka opracowania i reambulacji Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (43.28 MB)

 

red. AS