Szkolimy z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi

W dniach 5-6 czerwca 2019 r. w Lądku-Zdroju odbyły się warsztaty pt.: „Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi”. Wydarzenie miało miejsce w ramach projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa”, który finansowany jest ze środków NFOŚiGW.

W szkoleniu udział wzięło ponad 70 osób reprezentujących zarówno administrację geologiczną, górniczą, jak również środowisko naukowe oraz branżowe. Warsztaty stanowiły kontynuację dwudniowych szkoleń odbywających się w ubiegłych latach ramach ww. projektu. Zakres merytoryczny warsztatów przygotowany został w oparciu o przeprowadzone konsultacje z użytkownikami serwisu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA”.

Szkolenie otworzyła i uczestników przywitała dr Kamilla Olejniczak – kierownik projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA”, która podkreśliła złożoność i wagę zagadnień będących przedmiotem szkolenia, omówiła program warsztatów oraz zachęciła uczestników warsztatów do aktywnego udziału w sesji referatowej i terenowej.

Następnie Pani dr Jolanta Maj, Zastępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych z Ministerstwa Środowiska, powitała uczestników szkolenia i odczytała list Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju skierowany do Organizatorów i Uczestników warsztatów.

1m

Dr Jolanta Maj odczytuje list Głównego Geologa Kraju do Uczestników i Organizatorów szkolenia

Uczestników szkolenia przywitał także mgr Roman Kaczmarczyk – Burmistrz Lądka-Zdroju, który otworzył sesję referatową. W swoim wystąpieniu dotyczącym odwiertu geotermalnego LZT-1 omówił szanse i zagrożenia związane z ww. inwestycją oraz podkreślił, że jednym z najistotniejszych działań samorządu jest ochrona wód leczniczych występujących na terenie Lądka-Zdroju.

warsztaty gs

Mgr Roman Kaczmarczyk, Burmistrz Lądka –Zdroju podczas wykładu

Kolejny referat pt. „Wody lecznicze i termalne - wybrane problemy” przedstawił prof. dr hab. Wojciech Ciężkowski z Politechniki Wrocławskiej.

3m

Prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski podczas wygłaszania referatu

Prezes Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. mgr Joanna Walaszczyk przedstawiła referat pt. „Czym jest współczesne uzdrowisko? Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce i jego aktualny stan prawny”.

warsztaty gs2

Mgr Joanna Walaszczyk Prezes Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. podczas wygłaszania referatu

Druga część sesji referatowej poświęcona została geotermii niskotemperaturowej. Pierwsze 2 referaty wygłosili pracownicy PIG-PIB tj. „Uwarunkowania prawne geotermii niskotemperaturowej” przedstawił mgr inż. Grzegorz Ryżyński, a „Aspekty środowiskowe wykorzystania geotermii niskotemperaturowej” zaprezentował dr Maciej Kłonowski.

warsztaty gs3

Mgr inż. Grzegorz Ryżyński podczas wygłaszania referatu

warsztaty gs4

Dr Maciej Kłonowski podczas wygłaszania referatu

Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC” mgr inż. Paweł Lachman wygłosił referat pt. „Pompy ciepła – ich znaczenie, rynek w Polsce i perspektywy wzrostu”.

warsztaty gs5

Mgr inż. Paweł Lachman podczas wygłaszania referatu

Trzecią część warsztatów rozpoczął dr Mariusz Socha, który omówił zagadnienia dotyczące wsparcia przez PIG-PIB rozwoju geotermii średniotemperaturowej oraz potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce.

warsztaty gs6

Dr Mariusz Socha PIG-PIB podczas wygłaszania referatu

W trakcie tej części sesji poruszane były również problemy wynikające ze stosowania przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w kontekście m.in. projektowania, dokumentowania i ochrony wód podziemnych, termalnych i leczniczych. Problematykę prawną przedstawiła i omówiła dr Teresa Jasiak-Taraziewicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w referacie pt. „Wybrane problemy dotyczące postępowań administracyjnych z zakresu hydrogeologii w świetle ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz kodeksu postępowania administracyjnego”.

warsztaty gs7

Dr Teresa Jasiak-Taraziewicz podczas wygłaszania referatu

Ostatnie 2 referaty zaprezentowali pracownicy PIG-PIB. Dr Piot Herbich omówił formalno-prawne i merytoryczne aspekty bilansowania poboru wód przez ujęcia studzienne z dyspozycyjnymi i dostępnymi do zagospodarowania zasobami wód podziemnych. Z kolei dr Małgorzata Woźnicka przedstawiła uregulowania ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w zakresie gospodarowania wodami podziemnymi.

warsztaty gs8

Dr Piotr Herbich podczas wygłaszania referatu

warsztaty gs9

Dr Małgorzata Woźnicka podczas wygłaszania referatu

Podczas sesji referatowej, w trakcie zaplanowanych trzech paneli dyskusyjnych, uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań prelegentom oraz przedstawiali swoje opinie i problemy. Zaprezentowane przez prelegentów zagadnienia stworzyły płaszczyznę do dyskusji, niekiedy burzliwej lecz merytorycznej, która często przenosiła się również w kuluary obrad.

warsztaty gs10

Uczestnicy warsztatów podczas paneli dyskusyjnych

warsztaty gs11

Uczestnicy warsztatów podczas paneli dyskusyjnych

W ramach sesji referatowej przygotowane zostało także stoisko wystawiennicze z udziałem pracowników PIG-PIB w roli ekspertów (mgr Izabella Gryszkiewicz, mgr inż. Grzegorz Różyński, dr Mariusz Socha, mgr Jadwiga Stożek), a uczestnicy szkolenia mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji z pracownikami Instytutu. Z inicjatywy Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych przygotowane zostały dla uczestników warsztatów publikacje z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi zamówione w ostatnich latach przez Ministerstwo Środowiska.

warsztaty gs12

Stoisko wystawiennicze

Na koniec sesji referatowej dr Kamillę Olejniczak podsumowała warsztaty, zaś dr Jolanta Maj rozdała uczestnikom szkolenia certyfikaty.

warsztaty gs13

Uczestnicy szkolenia podczas rozdania certyfikatów

warsztaty gs14

Uczestnicy szkolenia podczas rozdania certyfikatów

Z inicjatywy Burmistrza Pana Romana Kaczmarczyka dla uczestników warsztatów zorganizowane zostało zwiedzanie Lądka–Zdroju. Pan Grzegorz Szczygieł, Przewodnik Sudecki, Kierownik Wydziału Promocji, Turystyki i Uzdrowiska UMiG w Lądku-Zdroju przygotował wycieczkę pt. „Lądeckie termy na przestrzeni wieków”.

warsztaty gs15

Uczestnicy warsztatów podczas zwiedzania Lądka-Zdroju

warsztaty gs16

Uczestnicy warsztatów podczas zwiedzania Lądka-Zdroju

Kontynuacja zagadnień poruszonych w trakcie sesji referatowej miała miejsce w drugim dniu szkolenia podczas sesji terenowej, w ramach której uczestnicy szkolenia zobaczyli m.in. Przedszkole Publiczne w Lądku-Zdroju, na terenie którego znajduje się 9 płytkich (100 m) odwiertów geotermalnych oraz rozwiązania proekologiczne zastosowane w tym obiekcie.

warsztaty gs17

Przedszkole Publiczne w Lądku-Zdroju

warsztaty gs18

Przedszkole Publiczne w Lądku-Zdroju

Drugim punktem sesji terenowej było miejsce wykonania głębokiego na 2,5 km odwiertu poszukiwawczego LZT-1, zrealizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku Zdroju”, które zostało zgłoszone do realizacji w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Geologia i górnictwo, część 1 - Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych przez Gminę Lądek-Zdrój. Przedsięwzięcie to, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Środowiska, zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

warsztaty gs19

Miejsce wykonania odwiertu LZT-1 - wykład prof. dr. hab. inż. W. Ciężkowskiego i Burmistrza Lądka- Zdroju mgr Romana Kaczmarczyka

W części Zdrojowej miasta zostały przedstawione przez Panią Prezes Joannę Walaszczyk oraz Panią Annę Ogórek kierownika zakładu górniczego obecnie eksploatowane ujęcia wód termalnych, leczniczych oraz baza zabiegowa Uzdrowiska Lądek-Długopole.

warsztaty gs20

Joanna Walaszczyk oraz Anna Ogórek z uczestnikami sesji terenowej

Zwieńczeniem sesji terenowej był wykład prof. dr. hab. inż. Wojciecha Ciężkowskiego wygłoszony w XIX-wiecznym budynku „Zdroju Wojciech”, z zabytkowej niecki basenu termalnego, podczas którego uczestnicy warsztatów skorzystali z kąpieli leczniczej.

warsztaty gs21

Uczestnicy szkolenia podczas wykładu prof. dr. hab. inż. Ciężkowskiego w basenie „Zdroju Wojciech”

Zorganizowane przez PIG-PIB spotkanie w formie warsztatów pozwoliło uczestnikom szkolenia nie tylko na zapoznanie się z teoretycznymi zagadnieniami, ale również z praktyczną stroną omawianej tematyki, a także na aktywny udział w trakcie paneli dyskusyjnych oraz podczas sesji terenowej.

Organizatorzy warsztatów składają serdeczne podziękowania Prezes Uzdrowiska Lądek –Długopole S.A Pani Joannie Walaszczyk oraz Burmistrzowi Lądka-Zdroju Panu Romanowi Kaczmarczykowi, a także pozostałym pracownikom ww. instytucji za wsparcie naszej inicjatywy i pomoc przy organizacji szkolenia.

Materiały szkoleniowe

 

Tekst: Kamilla Olejniczak
Zdjęcia: Joanna Krasuska, Paulina Kostrz-Sikora