Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2018 r.

Najnowszy Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce jest już dostępny on-line. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) przedstawił w nim dane dotyczące złóż kopalin z ostatniego roku. W Bilansie… przedstawiono informację na temat ponad 14 tysięcy udokumentowanych złóż.

Najnowszy Bilans... zawiera dane dotyczące 14 035 krajowych złóż kopalin. Tak jak dotychczas, informacje o udokumentowanych zasobach pogrupowano pod względem rodzaju oraz przeznaczenia kopaliny i zestawiono w tabelach, którym towarzyszą zwięzłe informacje tekstowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, począwszy od ubiegłorocznego wydania Bilansu..., w przypadku złóż kopalin objętych własnością górniczą informację o zasobach przedstawiono z rozbiciem na poszczególne kategorie rozpoznania zasobów (A+B, C1, C2, D). Ponadto przedstawiono szczegółową informację o wielkości udokumentowanych zasobów pozabilansowych.

Państwowy Instytut Geologiczny sporządził Bilans... samodzielnie, jako zadanie państwowej służby geologicznej. Podobnie jak w latach ubiegłych, publikuje go w terminie czerwcowym, co wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019 poz. 868 j.t.).

Na uaktualnionej witrynie Surowce mineralne Polski », oprócz Bilansu... w postaci pliku PDF, udostępniono także dodatkowe informacje o poszczególnych grupach kopalin oraz aktualizowane na bieżąco dane wektorowe. Dane te umożliwiają wizualizację informacji przestrzennych, dotyczących udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów i terenów górniczych.

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce ukazuje się od ponad 60 lat, a PIG-PIB jest jego wydawcą nieprzerwanie od 1988 r.

Dr Agnieszka Wójcik
Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego
– Państwowego Instytutu Badawczego


Przejdź do strony Surowce mineralne Polski »

 

Druk Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2018 r. jest planowany na lipiec 2019 r.

bilans 2018

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2018 r.