Polityka Ekologiczna Państwa 2030 przyjęta przez Radę Ministrów

16 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła strategię "Polityka ekologiczna państwa 2030". Dokument został podpisany przez Prezesa Rady Ministrów i oczekuje na publikację w Monitorze Polskim.

"Polityka ekologiczna państwa 2030" jest najważniejszą strategią w obszarze środowiska i gospodarki wodnej. Dokument stanowi podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy finansowej na lata 2021–2027.

pep

Miejsce Polityki ekologicznej państwa 2030 w systemie dokumentów strategicznych

Rolą "Polityki ekologicznej państwa" będzie zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich mieszkańców. Cel główny "Polityki..." - Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców został przeniesiony wprost ze Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Cele szczegółowe określono w odpowiedzi na najważniejsze trendy w obszarze środowiska, w sposób umożliwiający połączenie kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Realizacja celów środowiskowych ma być wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. 

Jednym z kierunków interwencji przyjętym w dokumencie jest: "Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej państwa". Program strategiczny przyjęty dla tego celu to: "Opracowanie i wdrożenie spójnej i kompleksowej Polityki Surowcowej Państwa".

W zakresie zasobów geologicznych dokument "Polityka ekologiczna państwa 2030" zawiera następujące zapisy: "Dotychczasowa wiedza i doświadczenia w zakresie surowców oraz aktualna sytuacja na rynkach pozwalają na stwierdzenie, że obecny system zarządzania surowcami utrudnia efektywne gospodarowanie nimi. Zagadnienia niezbędne do usystematyzowania i usprawnienia obecnie funkcjonujących narzędzi, a przede wszystkim do zintegrowania działań, wykraczają poza właściwość jednego działu administracji rządowej, przez co wymagają ścisłej współpracy wszystkich resortów. Budowa sprawnego i efektywnego systemu zarządzania i gospodarowania wszystkimi rodzajami surowców mineralnych, w tym surowców wtórnych, w całym łańcuchu wartości oraz posiadanymi przez Polskę zasobami wymaga opracowania spójnej polityki krajowej, tj. Polityki Surowcowej Państwa, analizującej wszelkie aspekty interdyscyplinarnego sektora gospodarki, jakim jest gospodarka surowcowa, oraz wskazującej najistotniejsze problemy i potrzeby w tym zakresie. Polityka Surowcowa Państwa pozwoli także na wypracowanie efektywnych narzędzi dla zrównoważonego zarządzania zasobami surowców na poziomie krajowym z uwzględnieniem interesów przemysłu. Tym samym, zwiększy stabilność podaży surowców wykorzystywanych przez przemysł na rynku krajowym, jak również pozwoli na zwiększenie wolumenu eksportowego".

W "Polityce ekologicznej państwa 2030" przewidziano konkretne działania w zakresie zarządzania zasobami geologicznymi:

  • Delimitacja złóż strategicznych dla gospodarki oraz długoterminowe zapewnienie ich ochrony, racjonalnego użytkowania i dostępu do nich
  • Wsparcie innowacyjności w eksploatacji, przeróbce i wykorzystaniu surowców z wtórnego obiegu, z zasobu tworzonego przez odpady poużytkowe i produkcyjne oraz utworzone z nich złoża wtórne
  • Realizacja projektu strategicznego "Opracowanie i wdrożenie spójnej i kompleksowej Polityki Surowcowej Państwa"

W "Polityce ekologicznej państwa 2030" zawarte są także inne cele i zadania, zbieżne z obszarem działań Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. Jest to m.in. kierunek interwencji "Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód" oraz działanie "Ochrona przed osuwiskami", w ramach którego zaplanowano zadanie "Realizacja projektu SOPO - System Osłony Przeciwosuwiskowej".

Zobacz:

Polityka ekologiczna państwa 2030 - wersja przed publikacją w Monitorze Polskim