XIX Sympozjum z cyklu Współczesne Problemy Hydrogeologii

Już po raz dziewiętnasty hydrogeolodzy spotkali się, aby podjąć dyskusję na temat najistotniejszych zagadnień dotyczących wód podziemnych w kraju i na świecie. Ponad 150 uczestników (przedstawicieli ośrodków akademickich i naukowych, przedsiębiorstw branżowych oraz administracji rządowej i samorządowej) obradowało w dniach 9-12 września 2019 r. w Toruniu. Ciężar organizacji tego najważniejszego dla środowiska hydrogeologów wydarzenia wziął w tym roku na siebie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy był współorganizatorem konferencji.

Patronat nad Sympozjum objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pan Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia - Pan Michał Zaleski, JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – prof. Andrzej Tretyn oraz Zastępca dyrektora , dyrektor ds. badań i rozwoju PIG-PIB – prof. Przemysław Borkowski.

wph grupowe

Uczestnicy XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii

Tematyka sympozjum obejmowała zagadnienia regionalnych badań hydrogeologicznych, eksploatacji wód podziemnych, badań ich składu chemicznego i izotopowego oraz rozpoznawania, wykorzystania i ochrony ich zasobów. Nie zabrakło również miejsca dla prezentacji nowoczesnych metod badawczych oraz technik terenowych i laboratoryjnych, a także modelowania przepływu wód podziemnych, transportu zanieczyszczeń i ciepła.
W dniu poprzedzającym Sympozjum odbyły się warsztaty w zakresie wykorzystania dronów oraz programów ArcGIS i QGIS w badaniach przyrodniczych. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem, a najbardziej aktywni uczestnicy (Magdalena Matusiak oraz Łukasz Karmarczyk) zostali wyróżnieni, otrzymując nagrody ufundowane przez PIG-PIB.

Podczas oficjalnego otwarcia Sympozjum, które nastąpiło 10 września 2019 r., głos zabrali zaproszeni goście – Prezydent Miasta Torunia, Prorektor UMK oraz przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W sesji plenarnej wśród 6 referatów zamawianych przez organizatorów Sympozjum, prezentujących przegląd aktualnych zadań oraz problemów w hydrogeologii, znalazł się referat poświęcony prezentacji historii 100-letnich badań hydrogeologicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym, wygłoszony przez dr Małgorzatę Woźnicką. W trakcie kolejnych dni trwania Sympozjum w 8 sesjach tematycznych zostało wygłoszonych łącznie 36 referatów. Ponadto podczas sesji porterowej autorzy zaprezentowali w formie slajdów i omówili 20 posterów.

wph1

Uczestnicy WPH 2019

Odrębna sesja została poświęcona przedstawieniu dorobku naukowego trzech jubilatów, długoletnich i nadal aktywnych pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego, obchodzących 50-lecie swojej przygody z hydrogeologią: prof. dr hab. Pawła Leśniaka, dr hab. Jana Prażaka i dr Piotra Herbicha.

wph4

Sympozjum odbywało się w salach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

W podsumowaniu obrad i sformułowanych wnioskach podkreślono konieczność szerszego uwzględnienia roli zasobów wód podziemnych w zaspakajaniu potrzeb wodnych, zwłaszcza w okresach suszy. Podjęto dyskusję na temat niewystarczającej pozycji hydrogeologii w gospodarce wodnej, w szczególności wobec reformy wprowadzonej ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Bez wątpienia podczas obrad nie wszystkie ważne obecnie zagadnienia zostały poruszone, ale organizatorzy wyrażają nadzieję, że Sympozjum stworzyło platformę do prezentowania osiągnięć i wymiany poglądów przedstawicieli wszystkich ośrodków hydrogeologicznych w kraju. Na kolejne, jubileuszowe XX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii zaprasza w 2022 r. ośrodek krakowski.

Już tradycyjnie ostatni dzień Sympozjum to dzień sesji terenowych. Organizatorzy zaproponowali w tym roku 3 sesje, które były poświęcone:

  • ujęciom wód podziemnych Bydgoszczy i ich zagrożeń (Sesja I),
  • wodom leczniczym i termalnym Ciechocinka i Wieńca Zdroju (Sesja II),
  • górnictwu (Wapienno) i hydrogeologii Inowrocławia (Sesja III).

Konferencji towarzyszyła prezentacja firm oferujących usługi, sprzęt i urządzenia związane z badaniami hydrogeologicznymi. Na stoisku PIG - PIB zaprezentowano publikacje Instytutu, a także materiały dotyczące naszych badań i usług. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się książki z serii „Wokół geologii".

wph10

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB na XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii w Toruniu

Tekst: Małgorzata Woźnicka
Zdjęcia: https://wph2019.umk.pl/pages/Fotorelacja

logo sfinansowano Stoisko PIG-PIB zostało zorganizowane w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej" i sfinansowane ze środków NFOŚiGW.