Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie od 1 października do 31 października 2019 roku na znacznych obszarach kraju w granicach województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, opolskiego i śląskiego, a także w mniejszym stopniu na terenie województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego związanego z niżówką hydrogeologiczną.

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach

Na wskazanych obszarach, w wyniku obniżenia zwierciadła wód podziemnych, mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wody podziemnej

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego będą występowały znaczne obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych kształtować się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Na mniejszą skalę niskie stany wód mogą występować również na innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, łódzkim, świętokrzyskim i dolnośląskim. Stosunkowo często na terenie Polski może dochodzić także do sytuacji, w której stan wody pierwszego poziomu wód podziemnych będzie układał się w strefie SNG-SNO, czyli powyżej stanu niskiego ostrzegawczego, a poniżej średniego stanu niskiego z obserwowanego wielolecia.

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%. Tym niemniej w obrębie województw: wielkopolskiego, śląskiego, mazowieckiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko - pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, i dolnośląskiego mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). Przewiduje się, że w większości przypadków sytuacje tego typu, jeśli wystąpią, będą miały charakter lokalny.

Ponadto stosunkowo często na terenie kraju stan rezerw kształtować się może powyżej zera, ale będzie niższy niż 20%. Jednak tego typu warunki nie powinny w istotny sposób powodować trudności w ujmowaniu wód podziemnych.

prognoza 8b 2019 ryc2

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – październik 2019 rok

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, przewiduje się, że na ternie kraju znajdą się obszary, na których będzie występować zagrożenie związane z występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Na dużą skalę zjawisko to może wystąpić przede wszystkim w obrębie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego. W znacznie mniejszym stopniu niżówka dotknie również województwa: zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, łódzkie, świętokrzyskie i dolnośląskie.

Prognozy mają na celu wskazanie najbardziej prawdopodobnego kierunku ewolucji stanu hydrogeologicznego na podstawie dostępnych danych badawczych (opisu bieżącej sytuacji hydrogeologicznej) i przy założonych scenariuszach rozwoju sytuacji meteorologicznej w nadchodzących tygodniach.

 prognoza 8b 2019 ryc4

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – październik 2019 rok

15218812 okl prognoza 8b 2019

Kliknij, aby pobrać pełen tekst "Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych. Okres od 01.10.2019 do 31.10.2019" >>