Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, pełniący państwową służbę hydrogeologiczną (PSH) opublikował nowy Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych - Tom 17 (65). Biuletyn... zawiera część przetworzonych wyników pomiarów i obserwacji położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł, prowadzonych w punktach badawczych PIG - PIB z okresu IV kwartału roku hydrologicznego 2019 (sierpień–październik 2019).

Poza tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, w Biuletynie... przedstawiono ogólne informacje o sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych i punktach monitoringu badawczego stref przygranicznych Polski oraz krótką ocenę sytuacji hydrogeologicznej. Uzupełnieniem dotychczasowej formy Kwartalnego Biuletynu Informacyjnego Wód Podziemnych i Rocznika Hydrogeologicznego PSH stanowią mapy publikowane na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej

Sposób przygotowania Biuletynu... jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej (Dz.U. 2019 poz. 1215). Podane w Biuletynie... dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie.

Monitorowanie położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł rozpoczęto w 1974 r. w organizowanej od 1972 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych. Przedmiotem badań są obecnie wody podziemne o zwierciadle swobodnym, o zwierciadle napiętym lub źródła. Celem badań jest określenie aktualnego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych na terenie całego kraju. Badania są realizowane w punktach badawczych wód podziemnych, którymi są studnie, piezometry lub źródła. 

W IV kwartale roku hydrologicznego 2019 w ramach sieci obserwacyjno - badawczej pomiary były prowadzone w 1247 punktach monitoringu stanu ilościowego. W Biuletynie... zamieszczono wyniki obserwacji prowadzonych w 1211 punktach badawczych, monitoringu stanu ilościowego i po raz pierwszy wyniki z 63 punktów monitoringu badawczego stref przygranicznych, których dane pomiarowe zostały zweryfikowane. 

stacje psh

Lokalizacja punktów monitoringu stanu ilościowego – stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych PIG-PIB na tle podziału regionalnego zwykłych wód podziemnych