Spotkanie Komitetu Technicznego Open Geospatial Consortium w Tuluzie

W dniach 18 - 22 listopada 2019 r. w Tuluzie we Francji miało miejsce kolejne spotkanie Komitetu Technicznego Open Geospatial Consortium (OGC). Odbywają się one z częstotliwości co kwartał. Przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB wzięli udział w pracach zespołów zajmujących się danymi geologicznymi. Wymiana doświadczeń z zakresu rozwoju i wdrażania standardów w geologii jest kluczowa dla szeregu zadań realizowanych w ramach państwowej służby geologicznej.

Podczas specjalnej sesji technicznej omówiono raport OGC, podsumowujący wyniki eksperymentu Borehole IE (Interoperability Experiment). Jedną z rekomendacji zespołu pracującego nad eksperymentem jest utworzenie nowej grupy roboczej OGC – Borehole Standards Working Group (SWG). W ramach eksperymentu zastanawiano się, w jaki sposób traktować informacje o otworach wiertniczych, które są zapisywane w odmienny sposób w zależności od końcowego przeznaczenia (np. otwory badawcze, inżynierskie, hydrogeologiczne, studnie etc.).

Zgodnie z założeniami projektu unikano tworzenia kolejnego, nowego standardu. Zamiast tego wybrano elementy (z już istniejących standardów i metod zapisu), które są dla otworów wiertniczych wspólne we wszystkich dziedzinach i utworzono ogólny model pojęciowy, który może być wykorzystywany przez już istniejące standardy.

W czasie wspólnej sesji grup roboczych Geoscience DWG (Domain Working Group) oraz GeoSciML SWG przedstawiono wyniki projektu EPOS (European Plate Observing System). W ramach projektu utworzona została wspólna platforma (Central Hub), integrująca dane i usługi pochodzące z różnych domen tematycznych (dane są interoperacyjne, oparte o taką samą semantykę). Prezentowane dane geologiczne pochodzą z projektu OneGeology-Europe. Podobnie, jak inne dane dziedzinowe dostępne poprzez platformę, są w większości zaimportowanymi wynikami innych projektów międzynarodowych. Dane dodane dodatkowo na potrzeby projektu EPOS to dane o otworach wiertniczych (wykorzystujące schemat GeoSciML Lite: Borehole View) oraz dane 3D.

Wdrożono także technologię Linked Data, dzięki czemu użytkownik może w łatwy sposób przenosić się np. od konkretnego obszaru do poszczególnych otworów wiertniczych na nim występujących oraz do informacji opisowych (geologicznych, geofizycznych i innych) dla każdego z otworów.

Dyskusje dotyczące języka opisu i wymiany danych geologicznych GeoSciML (Geoscience Markup Language) skupiały się na potencjalnym wpływie działań prowadzonych w ramach OGC oraz projektów międzynarodowych na kształt standardu. Wśród wymienionych są:

  • Borehole IE – w kontekście Borehole ML (który obecnie jest rozszerzeniem GeoSciML),
  • SELFIE – Second Environmental Linked Features Interoperability Experiment (kodowanie RDF/JSON),
  • LOOP (modelowanie 3D),
  • EPOS/INSPIRE,
  • GeoERA (Package 3) – w kontekście mapowania danych z projektu do GeoSciML.

Ponadto:

  • rozwój standardu – OGC API (Application Programming Interface),
  • rozwój technologii Linked Data,
  •  technologia uczenia maszynowego (machine learning).

Podczas warsztatów prowadzono także szereg cennych dyskusji dotyczących zarówno samych standardów, jak i użytkowników oraz odbiorców końcowych zestandaryzowanych produktów.

Tekst: Katarzyna Jóźwik, Marcin Słodkowski, Urszula Stępień