Ukazał się styczniowy numer Przeglądu Geologicznego

Kolejny numer Przeglądu Geologicznego jest już dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas wydano już 803 numery. Przegląd Geologiczny jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki. Publikujemy w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydajemy także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

W aktualnym numerze Przeglądu Geologicznego (2020-01, tom 68) znalazły się artykuły z zakresu historii geologii, petrografii, i geozagrożeń, a także stałe rubryki - Wiadomości gospodarcze, Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego, Recenzje i Polecane publikacje

Rolę instytutów badawczych we wsparciu działań adaptacyjnych do zmian klimatu przedstawił zespół kilkunastu naukowców z czterech jednostek: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Kluczowym zadaniem jest tu identyfikacja obszarów wrażliwych i  ryzyka, jakie niosą za sobą zmiany klimatyczne. Zapewnia to odpowiednio zaprojektowany i prowadzony system monitoringu środowiskowego, uwzględniający obserwacje i pomiar m.in. warunków meteorologicznych, stanu wód powierzchniowych i podziemnych, osuwisk, zmiany linii brzegowej morza oraz występujących susz rolniczych. Umożliwienie prowadzenia takich badań (w tym utrzymanie wyszkolonego personelu i sprzętu) jest niezbędnym elementem do zapewnienia wiarygodnych informacji do opracowania krajowego planu adaptacji i oceny ekonomicznej skutków zmian klimatu. Polska ma duże doświadczenie w systemach monitorowania, gromadzenia i wizualizacji danych, a także w tworzeniu map ryzyka środowiskowego. Zostały one zaprezentowane przez poszczególnych przedstawicieli czterech instytutów badawczych podczas 24. sesji Konferencji stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24), która odbyła się w grudniu 2018 roku w Katowicach. 

O początkach muzealnictwa geologicznego na ziemiach polskich możemy przeczytać w artykule Janusza Skoczylasa. Samo zbieractwo minerałów, skał i skamieniałości zaczęło się rozwijać na ziemiach polskich w połowie XV w., kiedy tworzono pierwsze kolekcje okazów geologicznych, określanych jako kopaliny użyteczne, rzeczy kopalne albo ciała kopalne. Pomysł organizacji muzeum historii naturalnej dostępnego dla publiczności zgłosił jako pierwszy generał major Stefan de Rieul w 1766 r. Przypuszczalnie, w latach 1772–1794 na ziemiach polskich istniało już około 70 gabinetów historii naturalnej. Najwięcej było ich w Warszawie, ale największy i najcenniejszy zbiór okazów, należący do Anny Jabłonowskiej, znajdował się w Siemiatyczach. Niektóre gabinety historii naturalnej funkcjonowały jako tzw. groty kamienne, wykładane często muszlami. Autor artykułu zwraca również uwagę na inicjatywy społeczne dotyczące finansowania muzeów przyrodniczych, w tym muzeów geologicznych.

Zapraszamy  do lektury!

pg01

Aby przeczytać cały numer, kliknij TUTAJ