Nowy certyfikat akredytacji PCA oraz rozszerzenie zakresu akredytacji

Laboratoria badawcze PIG-PIB wdrożyły wymagania określone w najnowszym wydaniu normy ISO 17025, czego potwierdzeniem jest nowy certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji został rozszerzony o nowe badania z dziedziny geologii inżynierskiej.

Od 2018 roku obowiązuje nowe wydanie normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 pt.: Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, które wprowadziło szereg zmian oraz nowych wymagań dla akredytowanych laboratoriów. W normie zastosowano podejście procesowe oparte na analizie i ocenie ryzyka. Duży nacisk położono na bezstronność działalności laboratoryjnej. Wprowadzono nowe zasady podejmowania decyzji przy przedstawianiu stwierdzeń zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem.

Laboratoria badawcze PIG-PIB, po pozytywnej ocenie przeprowadzonej w marcu 2020 r. przez Polskie Centrum Akredytacji, uzyskały potwierdzenie spełnienia nowych wymagań (zobacz: pdf Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 283 (774 KB) ).

pdf Zakres akredytacji nr AB 283, wydanie 23 (482 KB) z 27 maja 2020 r. obejmuje:

  • badania chemiczne produktów rolnych, obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, gruntów, osadów, skał,
  • badania właściwości fizycznych gruntów, osadów, skał,
  • badania chemiczne i pobieranie próbek wody, gleby,
  • badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, gleby.

W skład laboratoriów badawczych PIG-PIB, objętych systemem zarządzania, wchodzą dwa laboratoria stacjonarne: Laboratorium Chemiczne, Centrum Badań Gruntów i Skał oraz laboratoria terenowe, działające we wszystkich Oddziałach Instytutu w ramach Zespołu Poboru Próbek Środowiskowych.

lab2

Edometry - wyposażenie Centrum Badań Gruntów i Skał

 Zakres akredytacji został rozszerzony o nowe badania właściwości fizycznych gruntów, wykonywane w Centrum Badań Gruntów i Skał:

  • moduł ściśliwości pierwotnej i wtórnej gruntu metodą edometryczną,
  • skład granulometryczny metodą areometryczną w oparciu o nową normę badawczą.

Tekst: Ewa Włodarczyk, Aleksandra Sztuczyńska
Zdjęcia: Adam Roguski

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do Newslettera Państwowej Służby Geologicznej